act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Проект подпомага наемането на нови служители

Проектът „Заетост за теб“ цели да одпомогне наемането на нови служители. Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Кандидатстването е с краен срок 30 юни 2023 г. , като могат да кандидатстват работодатели:

  • регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС);

  • регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

  • регистрирани по Закона за народните читалища;

  • общински предприятия по чл.52 от ЗОС.

Наетите лица могат да бъдат:

  • безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, като лицата следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия в период, не по-малък от шест месеца от подаване на заявката.

Финансовото подпомагане включва:

  • 100% от разходи за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата за период от 6 месеца;

  • 100% от разходите за дължимите вноски за сметка на работодателя за период от 6 месеца.

Published on Feb 01, 2022

Filled under News