act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Как да използваме ВЕИ със съоръжения за съхранение на енергия в нашия бизнес?

С развитието на ВЕИ в частния сектор се появяват все нови и нови проекти, които да финансират бизнесите, работещи със зелена енергия. Един от тези проекти, финансирани от ЕС, е за „изграждането на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Ако искате да разберете как и вашият бизнес да се присъедини към него, то тази статия е за вас.

Тази статия ще ви помогне да разберете:
• Какво е предназначението на целия проект?
• Какви са детайлите на финансирането?
• Какви са изискванията към бизнесите и как да кандидатстваме?
• Какви са допустимите дейности на бизнесите след приемането на проектите им?

 С оглед на поскъпването на цените на природен газ и нестабилността на свободния пазар за ток, изникна огромен интерес за енергийна независимост на бизнесите. Атрактивността на ВЕИ, и в частност слънчевата енергия, допринесоха за създаването на процедурата за изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии. Целта е да се предоставят безвъзмездни средства на бизнесите, като по този начин да се насърчи евентуалният преход към природосъобразна дейност на частния сектор.

 Средствата, които следва да бъдат предоставени на приетите по проекта бизнеси чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестициите, са общо 200 000 000 лева. Общото правило за минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране е 75 000 лева (мин.) и съответно 1 000 000 лева (макс.), като вече при различните видове бизнеси се установява таван на максималния размер на заявеното финансиране. Например за средните предприятия, финансирането не следва да надвишава съответно 25% от приходите от продажби за периода 2019-2021г.. При режим на инвестиционни помощи съфинансирането не следва да надвишава 50%, като само при фирмите със средна пазарна капитализация той е по-малък (45%). Местоположението на дадена фирма също има значение за съфинансирането. Например, ако се намира в Югозападния район, процентите ще се намалят, защото той се смята за икономически най-развит.

 Условията, които бизнесите трябва да спазят, за да получат гореспоменатото финансиране по процедурата и съответно след тяхното спазване да бъдат приети в лицето им на кандидати, са многообразни и зависят от естеството на дадения бизнес. Първите изисквания са стандартните законоустановени, а именно: да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и т.н.. Особените изисквания относно проекта се отнасят за регистрациите на фирмите (не по-късно от 2019г.) и реализация на нетни приходи (от продажби за 2021 финансова година) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат.

 За да кандидатства даден бизнес (след изпълнението на условията), той трябва да предостави идеен проект или технически/работен проект, в зависимост от това дали обектът е в пълна проектна готовност, документите по който се изготвят от лице с проектантска правоспособност, като накрая те се вписват в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Също така, кандидатът трябва да е собственик на недвижимия имот, върху който ще се изпълнява дейността, или да има право на строеж, което да е в полза на кандидата. Сроковете за кандидатстване по процедурата са до 16:30 ч. на 15 май 2023г..

 След изпълнението на условията и приемането на кандидатурата на фирмата следва изпълнение на дейности по проекта и изразходване на средствата. Какво е изискуемо и какво е допустимо? Допустимо е изграждането на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с батерии. Като към тази дейност на първо място се изисква инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система да не надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност. На второ място се изисква локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) да са с общ минимален капацитет, равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час, за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. И на трето място, всички от гореспоменатите инсталации и съоръжения трябва да покриват (поне) минималните технически изисквания. Допустими разходи за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии са всички разходи, които следва да са пряко свързани с нея, и да осигуряват въвеждането/пускане в експлоатация на самата инсталация. Разходите за строително-монтажни работи са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на цялостната система.

Последвайте ни за още подобна информация - KDBMLaw | LinkedIn

Published on Mar 01, 2023

Filled under News