act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

По-подробни правила при дистанционната работа са в сила от април 2024 г. Какви са новостите в правата и задълженията за страните при работа от разстояние?

На 29.03.2024 г. в Държавен вестник (бр. 27 от 2024) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), с който се въведоха по-подробни правила за полагане на труд от разстояние.

Прецизирани са изискванията за посочване на място на работа и работно място при работа от разстояние.

Въведени са по-твърди ангажименти за осигуряване и спазване на минималните здравословни и безопасни условия на труд. Кореспондираща промяна беше направена и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Специално внимание законодателят е обърнал на дистанционната работа чрез информационна система/ чрез информационна система за алгоритмично управление при работата от разстояние.

Вече официално е уредено и "правото на изключване" на служителя като част от правото на непрекъснатата почивка.

Въведени са по-подробни правила при ползването на работно оборудване.

Ако желаете да бъдете сред първите, запознали се с промените, то този материал е за Вас. В него ще откриете резюме на ключовите изменения в правната уредба, а именно:
Какви са НОВИТЕ изискванията за дистанционна работа?
• Какви НОВИ понятия са въведени при работата от разстояние?

РАБОТНО МЯСТО И МЯСТО НА РАБОТА при дистанционната работа

Двете понятия "място на работа" и "работно място" са различни като правно значение. Тяхното правилно формулиране на ниво трудов договор може да даде необходимата гъвкавост на работещите от разстояние, от една страна, а от друга страна – сигурност на работодателя, че има знанието и контрола за мястото, от което се осъществява дистанционната работа.

С промените еднозначно беше уредено, че в трудовия договор / анекс за работа от разстояние трябва да бъде уговорено мястото на работа (което и при досегашната уредба беше задължителен реквизит на трудовия договор), дори е позволено да се посочи повече от едно място на работа.

Без съгласието на двете страни по трудовото правоотношение не може да бъде сменено мястото на работа, освен ако законът допуска изключение. Пример за такова изключение е новата възможност работодателят да смени мястото на работа до 30 работни дни в годината, ако служителят е отправил изрично писмено искане за това и има уговорен алгоритъм.

В тежест на служителя пък е да посочи в писмен вид характеристиките на конкретното си работното си място (това би могло да е адресът на отдалечения офис и обособеният работен кът/пространство там).

Локализирането и прецизирането на работното място имат отношение и към трудови злополуки.

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Запазва се досегашният принцип, че работодателят отговаря за здравословни и безопасни условия на труд, трябва да запознае служителя с изискванията и правилата за здравословна и безопасна работа, а служителят трябва да ги спазва.

Работодателят е длъжен да осигури за своя сметка информация за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето към работното място (затова е добре да се предостави адрес на отдалечения офис и да се локализира в него т. нар. работен кът/работно пространство, състоящо се от бюро, стол). Работодателят следва и да предприеме мерки, за да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение, че работното място отговаря на минималните изисквания на ЗЗБУТ.

Информацията може да се събере, като се предоставят бланки с определени реквизити за самооценка на служителите, които трябва да ги попълнят. Служителят може да предостави снимка на или план на помещението, показващ конкретно обособеното работно място спрямо разположението на прозорците, вратите и разположението на контактите. Предприемането на мерки относно минималните изисквания на ЗЗБУТ е възможно чрез комбинирането на такъв лист с указания, препоръки и инструкции за здравословна и безопасна работа или с оценката на работното място от служба по трудова медицина.

Важна нова промяна е, че служителят може да инициира проверка от Инспекция по труда, за да установи надзорният орган дали се работи при спазване на ЗЗБУТ (чл. 107к, ал. 7 от КТ).

НОВИТЕ ПОНЯТИЯ ПРИ РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Въведени са дефиниции на понятията "Информационна система за алгоритмично управление" и "Автоматизирана система за отчитане на работното време" при възлагането, отчитането и контрола на работата при дистанционната работа.

Доколко двете понятие са технически неутрални и съобразени с новите актове в областта на изкуствения интелект предстои да видим. При всички положения, ако работодателят използва такива системи за възлагане и отчитане на работа/ работно време, то работодателят е длъжен да предостави в писмен вид определена информация на служителя, включително за съхраняваните данни. Всичко това трябва е при спазване на правилата за защита на личните данни.

В Чл. 154б от КТ, легално озаглавен "право на непрекъсната почивка", беше въведено дългоочакваното право на изключване на служителя (the right to disconnect). Служителят не е длъжен да отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка, освен когато в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо.

Този материал е изготвен с информационна цел, не претендира за изчерпателност и не представлява правен съвет. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да ни пишете на електронен адрес encho.dinev@actlegal-kdbm.com или stanimira.hristova@actlegal-kdbm.com.

Published on Apr 03, 2024

Filled under News

About the author

Stanimira Hristova

I have been practising law since 2008. My kickoff start was in energy sector where I gained solid knowledge of renewables (with focus on interconnecting procedures, offtake, energy supply and consumption agreements), being involved in every step of the investment process.

Read more