act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Решение на Съда на ЕС относно публичността на информацията за действителните собственици

В случай че Ви се налага да извършвате проверки по отношение на юридически и физически лица (клиенти и контрагенти), както и ако сте действителен собственик на дружество, този материал ще Ви бъде полезен

С него ще научите повече относно актуалното Решение на Съда на Европейския съюз, с което Съдът счете за нищожна разпоредбата от Директивата за борба срещу пране на пари и финансиране на тероризма1, позволяваща информацията за действителните собственици на юридически лица да бъде достъпна във всички случаи за широката общественост.

Очаква се Решението да доведе до множество последици, сред които:

Затруднение при извършване на т.нар. know your customer (KYC) проверките на всички, които искат да знаят с кого встъпват в отношения, респ. увеличаване на значението на декларациите за действителен собственик.

Осуетяване на независими журналистически разследвания.

Решението обуславя и необходимост от промени в българското законодателство.

Как се стигна до Решението на Съда на ЕС?

Съдът на ЕС бе сезиран с преюдициално запитване от Окръжния съд на Люксембург (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg). Преюдициалното запитване е отправено по повод две дела, инициирани съответно от люксембургско дружество и неговия действителен собственик. В основата на спора стои следното:

С оглед имплементиране на Директивата за борба срещу пране на пари и финансиране на тероризма, през 2019 г. в Люксембург със закон2 е създаден Регистър на действителните собственици.

Информацията за действителните собственици, съдържаща се в Регистъра, е публична и достъпна за широката общественост.

Действителните собственици могат да поискат от администратора на Регистъра да се ограничи достъпа до информацията, относима за тях, в определени случаи.

Именно такива искания са отправили люксембургското дружество и действителния му собственик. Същите са получили откази на исканията от Регистъра.

Впоследствие дружеството и действителният собственик са сезирали люксембургския съд. Главното им искане е да бъдат оставени без приложение чл. 12 и чл. 15 от люксембургския закон, уреждащ дейността на Регистъра за действителните собственици, поради противоречие с чл. 7 и чл. 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз ("Хартата")

Люксембургският съд, от своя страна, е отправил преюдициално запитване до Съда на ЕС.

В отговор на преюдициалното запитване Съдът на ЕС прие, че разпоредбата 3на Директивата срещу изпирането на пари, според която държавите-членки следва да гарантират, че информацията за действителните собственици на юридически лица, регистрирани на тяхна територия, е достъпна във всички случаи за всеки член на широката общественост, е невалидна (нищожна).

Какви са аргументите на Съда на ЕС?

Аргументите на Съда в постановеното Решение са следните:

Достъпът на широката общественост до информация относно действителните собственици представлява сериозна намеса в основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, залегнали съответно в членове 7 и 8 от Хартата. Това дава възможност на неограничен брой лица да се запознаят с материалното и финансово състояние на определен действителен собственик.

Предвид публичността на тези данни, същите могат да бъдат и свободно съхранявани и разпространявани, което увеличава риска от евентуални злоупотреби и негативни последици за субектите на данните (действителни собственици).

Незадължителните разпоредби от Директивата4, позволяващи на държавите-членки да предоставят информация за действителните собственици при условие - извършена регистрация или такса и, при изключителни обстоятелства, изключения при публичността на информацията за конкретни действителни собственици, не са сами по себе си способни да демонстрират подходящ баланс между преследваната цел от общ интерес и основните права, залегнали в членове 7 и 8 от Хартата, или наличието на достатъчни гаранции за защита на личните данни.

Люксембургският съд следва да разреши делото в съответствие с решението на Съда на ЕС. Същото е обвързващо и за други национални съдилища или юрисдикции, пред които е повдигнат подобен спор. Решението на български език можете да намерите тук.

Published on Dec 01, 2022

Filled under News