act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Изменения, засягащи основните актове по ЗАНН

Едни от най-значимите промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), влизащи в сила на 23.12.2021 г., касаят сроковете за обжалване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и за наказателно постановление, както и други възможности, дадени на гражданите във връзка със споменатите актове. Настоящият материал има за цел да даде отговори на следните въпроси: 

  • Какви са законодателните промени по отношение на акта за установяване на административно нарушение?

  • Какви са новите възможности, които предоставят законодателните промени, по отношение на наказателното постановление?

Акт за установяване на административно нарушение

Наред с възможността на нарушителя да направи възражение при съставяне на акта, му се дава възможност да възрази и писмено в 7-дневен срок от подписването му, като настоящият срок замества краткия тридневен срок, който беше в сила досега. По този начин се дава възможност на гражданите да подготвят и внесат обосновано възражение, което да доведе до търсения от тях ефект.

Друга новост в закона позволява на нарушителя в 14-дневен срок да отправи предложение до наказващия орган за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

Наказателно постановление

Подобно на удължения срок за обжалване на акта за установяване на административно нарушение, част от законодателните промени дават възможност на лицата, получили впоследствие наказателно постановление, да го обжалват в 14-дневен срок, който е два пъти по-дълъг от действащия до момента на измененията 7-дневен. Новият срок намира приложение и при обжалването на предупреждението, въведено при маловажни нарушения, електронния фиш, както и при резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство.

Разширява се и кръгът на лицата, които могат да обжалват. С такава възможност се сдобиват освен нарушителят и поискалият обезщетение, така и собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата (стига самият той да не е нарушител).

Интересен нов момент имаме и в случаите, когато нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба - тогава може да заплати глобата в намален размер от 80 на сто от нейната първоначална стойност в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление (освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата). 

Съгласно законодателните промени се предвижда и възможността наказателното постановление да се връчи на нарушителя по електронен път чрез изпращане на съобщение в информационната система за сигурно електронно връчване.

В определени случаи се дава възможност на конкретни правни субекти да отправят искане за възобновяване на производства с влезли в сила наказателни постановления. Според промените тази възможност получават пострадалият, както и собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, когато не е нарушител.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет.

Очаквайте още публикации по темата във връзка с промените в ЗАНН.

Ако желаете да сте сред първите, получили сборник с практическа информация относно промените в ЗАНН, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Dec 15, 2021

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more