act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Споразуменията съгласно очакваните промени в ЗАНН

На 23.12.2021 г. влизат в сила множество промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Един от водещите акценти на новата уредба е възможността за сключване на споразумение с наказващия орган.

Ако желаете да научите повече за тази актуална тема, текстът по-долу ще отговори на най-важните и често поставяни въпроси, а именно:

 • В кои случаи е добре да сключите споразумение по ЗАНН?

 • Кой може да предложи сключване на споразумение и в какъв срок?

 • В кои случаи не може да бъде сключено споразумение?

 • Какви са изискванията за форма и съдържание на споразумението

В кои случаи е добре да сключите споразумение по ЗАНН?

Може да обмислите възможността за сключване на споразумение в случай че са налице едновременно следните предпоставки:

Считате, че виновно сте извършили нарушение на закона;

За извършването на това нарушение срещу Вас е инициирана проверка и Ви е издаден акт за установяване на административно нарушение ("АУАН" или "акта");

С връчения АУАН Ви се указва, че имате право да предложите сключване на споразумение (т.е. не са налице посочените по-долу предпоставки, които правят сключването на споразумение недопустимо) или Ви е отправено предложение за споразумение от наказващия орган;

Не желаете да минавате пред дългия и свързан с нови разходи на време и пари път на обжалване пред съд, за да облекчите отговорността си.

Кой може да предложи сключване на споразумение и в какъв срок?

 1. Нарушителят може да инициира сключването на споразумение, като отправи предложение до наказващия орган. Той може да упражни това свое право в 14-дневен срок от надлежното получаване на АУАН, издаден срещу него. При връчване на акта, правото на нарушителя да направи предложение за споразумение следва да му бъде изрично указано.

 2. Наказващият орган също може да предложи сключване на споразумение на нарушителя. Срокът за него започва да тече от получаване на преписката от актосъставителя. Същият отново е 14-дневен.

В кои случаи не може да бъде сключено споразумение?

Предвидени са ограничения за сключване на споразумение. В частност, споразумение не се допуска:

 1. В случай че нарушението е извършено повторно от нарушителя;

 2. За нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание за друг вид нарушение или му е издадено предупреждение за нарушение от същия вид;

 3. В случай че деянието съставлява престъпление;

 4. Когато признанието на нарушителя не съответства на посоченото в АУАН.

Какви са изискванията за форма и съдържание на споразумението?

 1. Споразумението следва да се изготви в писмена форма. Същото следва да се подпише от наказващия орган и лицето, срещу което е съставен АУАН.

 2. Необходимо е в споразумението да се съдържа съгласие на страните по следните въпроси:

 • Има ли извършено деяние;

 • Съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация;

 • Извършено ли е нарушението от лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение;

 • Нарушението виновно ли е извършено от лицето.

В съдържанието на споразумението следва още да се съдържат дата на сключване, данни за страните, както и информация за извършеното нарушение и съставения АУАН. Уреждат се въпросите във връзка с веществените доказателства и вещите, които се отнемат в полза на държавата, ако има такива.

Със споразумението се определят вида и размера на административното наказание, което се налага на нарушителя.

Сключването на споразумение не е задължително, то е единствено правна възможност за нарушителя, в случай че същият желае да облекчи положението си без обжалване по съдебен ред.

В случай че има съставен акт за няколко нарушения, споразумение може да сключи и единствено за някое от нарушенията.

Със сключване на споразумение, административнонаказателното производство се прекратява.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет.

Очаквайте още публикации по темата във връзка с промените в ЗАНН.

Ако желаете да сте сред първите, получили сборник с практическа информация относно промените в ЗАНН, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Dec 01, 2021

Filled under Publications