act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Въвеждане на безвъзмездния труд в полза на обществото като административно наказание

Съгласно влизащите в сила на 23.12.2021 г. изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), безвъзмездният труд в полза на обществото става административно наказание, редом с общественото порицание, глобата и временното лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Настоящият материал има за цел да даде отговори на следните въпроси:

  • Що е то безвъзмезден труд в полза на обществото?

  • В какъв обем може да бъде наложеното наказание?

  • Кога се налага наказанието?

  • Какъв е редът за налагане на наказанието?

  • Каква е давността, която тече по отношение на наказанието?

  • Къде и какъв труд се полага?

Какво представлява безвъзмездният труд в полза на обществото и в какъв обем може да се налага наказанието?

Безвъзмездният труд в полза на обществото по смисъла на ЗАНН е труд, който се полага в полза на обществото без да се ограничават други права на наказания. Именно в този дух на наказания ще може да се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни, в случай, че наказаният работи на трудов договор. Ако наказаният е в платен годишен отпуск или е безработен, възложената му работа не може да бъде за повече от 56 часа месечно, като следва да се спазват и разпоредбите на Кодекса на труда.

Законодателят въвежда и времево ограничение по отношение на продължителността на безвъзмездния труд, като предвижда, че наказанието не може да бъде налагано за по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Важно е да се отбележи, че ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото определен брой часове не са отработени, то задължението на наказания за отработването им се погасява.

В какви случаи се налага наказанието?

Наказанието може да бъде наложено самостоятелно или едновременно с друго административно наказание. Съгласно последните изменения на ЗАНН безвъзмезден труд в полза на обществото може да се наложи на лице при повторно провинение, както и при системно извършване на административни нарушения.

Наказанието се въвежда и в Закона за горите, като се предвижда възможността за налагане на санкцията при незаконна сеч, например, когато нарушението е извършено повторно. И в Указа за борба с дребното хулиганство пък се установява правило, че при повторно извършване на дребно хулиганство се налага и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.

Какъв е редът за налагане на наказанието и каква е давността, която тече по отношение на наказанието?

Санкцията може да бъде наложена от районния съд, като решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от постановяването му пред административния съд, чието решение е окончателно. В определени хипотези законът допуска сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган.

Важно е също да се отбележи, че административното наказание *не се изпълнява*, ако са изтекли шест месеца от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, при условие че надлежните органи не са предприели действия спрямо наказания по изпълнение на наказанието. Ако такива действия са предприети, започва да тече нова давност след тяхното завършване. Независимо от това колко пъти е спирана или прекъсвана давността, административното наказание не се изпълнява, ако са изминали девет месеца без да се предприемат действия по изпълнение на наказанието*.

Къде и какъв труд се полага?

Наказанието се изпълнява от пробационната служба по настоящия адрес на наказания. ЗАНН императивно предвижда забрана за полагане на безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие. Когато се определя къде да работят осъдените следва да се отчетат трудовите умения, квалификацията и работоспособността им. Осъдените се предвижда да работят на обекти на държавното предприятие „Фонд затворно дело“ и на такива, утвърдени от съответния пробационен съвет.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет.

Очаквайте още публикации по темата във връзка с промените в ЗАНН.

Ако желаете да сте сред първите, получили сборник с практическа информация относно промените в ЗАНН, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Dec 03, 2021

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more