act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Връщането в офиса след края на извънредната обстановка - дилемите пред работодателя

Тази статия е публикувана за първи път във вестник Капитал на 4 май 2022 г.

Работодателите могат да върнат обратно служителите в офиса или пък да ги оставят на режим дистанционна работа - изцяло или хибридно, но вече по взаимно съгласие.

От 1 април 2022 г. в България отпадна извънредната епидемична обстановка, въведена с решение на Министерския съвет (МС) и удължавана многократно, последно със срок до 31 март т.г. Това отново наложи промени в досегашния режим на работа от разстояние, въведен от работодателите на база на решението на МС.

Пандемията от коронавирус наложи редица законодателни изменения, включително в сферата на трудовото право, насочени към намаляване на рисковете от разпространение на вируса и противодействие на финансовите последици от пандемията. През Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бяха въведени съществени промени в трудовото законодателство. Една от тези промени е възможността за възлагане на надомна работа или дистанционна работа (работа от разстояние) чрез едностранна заповед от страна на работодателя (чл. 120б от Кодекса на труда). С нова ал. 2 на чл. 138а от КТ пък беше дадена възможност на работодателите за периода на извънредната епидемична обстановка едностранно да установяват непълно работно време за работниците или служителите или за част от тях в цялото предприятие или част от него.

С отмяната на извънредната епидемична обстановка работодателите могат да върнат обратно служителите си в офиса или пък да им осигурят възможност да продължат с работата от разстояние/надомната работа - изцяло или хибридно, но вече по взаимно съгласие, чрез изготвяне на допълнителни споразумения. В закона е предвиден преходен период това да се случи - до два месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка. Срокът за работодателите за предлагане на допълнителни споразумения за работа от разстояние или хибриден режим е до края на месец май 2022 г.

В практиката вече са известни случаи, когато поради продължителния период на работа от разстояние заради пандемията служители работят дистанционно от населени места извън работното си място, което създава допълнителни логистични усложнения - най-малкото за бързото връщане на служителя на предишното му местоживеене и промяна в организацията на начина на работа и живот на него и на семейството му. В тези случаи е препоръчително да се осигури достатъчно време на служителите и да се подходи индивидуално към всеки от тях с вземане на решение, което да удовлетворява и двете страни.

В този контекст съществуват няколко възможни хипотези.

Ако заповедта за работа от разстояние, която работодателят е издал по време на извънредната епидемична обстановка, не съдържа изрично посочен срок на действие, то тя следва да бъде изрично отменена от работодателя в рамките на преходния период и да бъде посочена датата, от която служителите следва да се явят на работа в офиса. Ако заповедта не бъде отменена в преходния период, тя така или иначе ще загуби своето правно основание след изтичане на този период, но работодателят рискува да бъде глобен от Инспекцията по труда.

Ако заповедта е с посочен срок на действие, не е необходимо да бъде издавана заповед за отмяната й - действието на заповедта се прекратява с изтичането на срока, посочен в нея. Това означава, че след изтичане на срока на заповедта служителите са длъжни да се явят на работа на работното им място, посочено в трудовия им договор (за което не пречи да им бъде своевременно напомнено). В случай че срокът е например "до отмяната на извънредната епидемична обстановка", каквато е най-често срещаната хипотеза, срокът на действие на заповедта е изтекъл на 31 март.

Важно е да се отбележи, че допълнителните споразумения се подписват по взаимно съгласие между работодателя и работника/служителя. В случай че служителят откаже да подпише споразумението, той ще е длъжен да се върне на работа присъствено в офиса.

По правило в Кодекса на труда работата от разстояние има доброволен характер. Това означава, че след края на извънредната епидемична обстановка служителят не може бъде наказан дисциплинарно, ако не е съгласен и откаже да сключи допълнително споразумение за работа от разстояние. Но в този случай той ще е длъжен да се явява на работа присъствено в офиса според началните уговорки в трудовия му договор, както бе посочено по-горе. В противен случай рискува срещу него да започне процедура по търсене на дисциплинарна отговорност за неявяване на работа.

Всичко, изложено по-горе по отношение на работата от разстояние, важи съответно и за заповедите и споразуменията, с които е въведен режим на надомна работа или работа на намалено работно време на основание на извънредната епидемична обстановка.

Несъмнено работата от разстояние има своите предимства, но и редица недостатъци - работникът може да се чувства изолиран поради липсата на социална и работна среда или пък по-трудно да усвоява нови знания и умения, необходими за изпълнение на ежедневните му задачи.

Нашият съвет е правната регулация да бъде добре и правилно осмислена и приложена, за да се запазят интересите както на работодателя, така и на служителите.

В обобщение е важно да се споменат основните моменти, които работодателят трябва да съобрази във връзка с приключилата епидемична обстановка.

  • Краят на извънредната епидемична обстановка настъпи на 1 април 2022 г.

  • В чл. 51а от допълнителните разпоредби на Закона е предвиден преходен период до 31 май 2022 г. за въвеждане от страна на работодателите на допълнителни споразумения, с които служителите да продължат да работят от разстояние или в хибриден (смесен) режим.

  • Ако служителят не желае да подпише допълнителното споразумение, е задължен по силата на закона да се върне в офиса изцяло присъствено.

  • Работодателят е в правото си да започне дисциплинарно производство срещу служител, който не подпише допълнителното споразумение и наред с това не се върне в офиса, а продължи да работи от разстояние на база едностранната заповед на работодателя, издадена по време на извънредната епидемична обстановка.

Published on May 30, 2022

Filled under Publications