act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Компетентност на административнонаказващия орган и нови правила за отвод по ЗАНН

Дългоочакваните изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), в сила от 23.12.2021 г., доуреждат компетентността за разглеждане на административнонаказателните преписки, като обхващат и престъпленията, извършени в киберпространството.

Наред с това, вече отвод на длъжностно лице може да се поиска и от нарушителя или от пострадал.

Ако желаете да разберете повече за новостите при компетентността и отвода на наказващите органи, то долните редове са за Вас.

Нови правила за компетентност

И след промените в ЗАНН остава общото правило, че административнонаказателните преписки се разглеждат от наказващия орган, в чиито район е било извършено нарушението.

Въвеждат се обаче изключения за специфични случаи (свързани със зачестилите нарушения, извършвани онлайн и по електронен път), а именно:

 1. Когато нарушението е свързано с подаване на информация по електронен път, компетентен да разгледа преписката е наказващият орган, в чийто район е седалището на органа, пред който е подадена или е следвало да бъде подадена информацията.

 2. Когато нарушението е свързано с обработка на информация в компютърна мрежа или е извършено в киберпространството, извън случаите по-горе, компетентен да разгледа преписката е наказващият орган, в чийто район е постоянният адрес на нарушителя или адресът на управление на едноличния търговец или юридическото лице, при осъществяване на дейността на което е допуснато неизпълнение на задължение към държавата или община.

Когато нарушителят няма постоянен адрес в страната или едноличният търговец или юридическото лице нямат адрес на управление в страната, компетентен да разгледа преписката е наказващият орган с териториална компетентност - гр. София.

 1. Уредена е и компетентността в случаите, в които не може точно да се определи местоизвършването на нарушението – преписката следва да се разгледа от административнонаказващият орган, в чийто район е постоянният адрес на нарушителя или адресът на управление на едноличния търговец или юридическото лице или органът, в района на който най-напред е било образувано производството.

Горепосочените спецификации ще отговорят на досега възникващите въпроси при такива нарушения и ще предотвратят бъдещи спорове за компетентност.

Остава общото правило когато сезираният административнонаказващ орган намери, че производството е от компетентност на друг орган, да следва да го изпрати незабавно на този орган.

Новости във връзка с отвода на длъжностни лица

С новите изменения се допълва и материята относно отвода на длъжностните лица.

Основното правило остава, а именно, че длъжностното лице е задължено да се отведе, в случай че същото:

 1. е пострадало от нарушението или е съпруг или роднина на нарушителя или пострадалия по права линия без ограничение и по съребрена линия - до четвърта степен;

 2. е съставило акта за нарушението или е свидетел по него;

 3. е заинтересувано от изхода на административното производство или има особени отношения с нарушителя или пострадалия , които пораждат основателни съмнения в неговото безпристрастие.

С новата уредба се застъпва, че отводът следва да се осъществи посредством мотивиран писмен акт.

Наред с това, се урежда възможността отвод на същите основания да бъде поискан и от:

 1. лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение;

 2. едноличния търговец или юридическото лице, срещу които е съставен актът за установяване на административно нарушение;

 3. пострадалия от нарушението.

Възможността отводът да бъде поискан от пострадалия или нарушителя е новост, която предпоставя създаването и на ред за разглеждане на такива искания.

Така, съгласно измененията, в случай на постъпило искане за отвод по преписката се произнася:

 1. оправомощено лице – ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение, а ако няма такова - друго лице, изрично оправомощено от наказващия орган;

 2. по-горестоящият орган, когато наказващият орган е длъжностно лице или орган, овластен от съответния закон или указ, а ако няма такъв - друго лице, изрично оправомощено от наказващия орган;

 3. ръководителят съгласно 1) по-горе, когато същият е определил длъжностно лице, на което да възложи правата си на наказващ орган, когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет.

Очаквайте скорошната публикация на сборник с материали във връзка с промените в ЗАНН.

Ако желаете да сте сред първите, получили сборника с практическа информация относно промените в ЗАНН, както и ако имате конкретни въпроси по темата, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Dec 22, 2021

Filled under Publications