act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

КЗК постанови незабавно прекратяване на нарушението - какво следва?

Ако ви се налага да знаете, или просто ви е любопитно да научите какви са стъпките, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постановила незабавно прекратяване на нарушението във ваша полза, то долните редове ще са ви полезни.

Този материал ще ви помогне да си изясните:

  • Какви санкции следват, ако нарушителят продължи противозаконната си дейност въпреки решението?

  • Кой следи за това, че нарушението продължава и каква е процедурата в такъв случай?

  • Какви други мерки мога да предприема срещу неизрядния конкурент?

Съгласно разяснение, поместено в секцията с отговори на често срещани въпроси на сайта на КЗК, “[к]огато Комисията установи нарушение по ЗЗК [Закона за защита на конкуренцията]” и наложи имуществена санкция на нарушителя, тя също така “обичайно постановява и прекратяване на нарушението”.

“В случай че,” допълва разяснението, “след влизане в сила на решението на КЗК санкционираното предприятие продължава своето участие в установеното нарушение, Комисията е компетентна да постанови ново решение, с което да наложи на съответното предприятие имуществена санкция за неизпълнение на първоначалното си решение”.

Размерът на новата, допълнителна имуществена санкция, е до 10 % от годишния оборот на предприятието за предходната финансова година, както и периодична имуществена санкция в размер до 5 % от среднодневния му оборот за предходната финансова година за всеки ден неизпълнение на решението на КЗК до деня на прекратяване на нарушението.

Това, на което разяснението не дава отговор, обаче, е как КЗК разбира за това продължаващо нарушение? Начинът е заинтересованата страна да следи за това дали конкурентът е изпълнил постановеното в решението прекратяване на нарушението.

Ако се установи, че нарушението продължава, следва да се подаде сигнал до КЗК, които от своя страна ще образуват ново производство (чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК). Алтернативно, може да се подаде искане по образец, идентично на това, с което е започнато първоначалното производство, но с фокус новите нарушения (чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК).

Причината процедурата да е тази е, че за да се постановят допълнителните санкции при неизпълнение е необходимо постановяване на ново решение от страна на КЗК. Това означава, че следва да се образува ново производство за установяване на нарушение и налагане на санкция, на база на което да се постанови решението с вече увеличената имуществена санкция.

Какво друго бихте могли да направите? Можете да потърсите отговорността на конкурента и за забавяне при преустановяването на дейността, дори и в даден момент тя все пак да е била преустановена - в този смисъл е Решение №737 от 27.06.2019 г по преписка № КЗК-1118/2018 г. В конкретният пример, въпреки че изпълнение на решението е имало, КЗК установява и забавяне, за което налага допълнителна санкция.

Горното не представлява правен съвет, така че при конкретни въпроси, можете да се свържете с нас.

Ако подобни процедурни въпроси са ви особено интересни, то прегледайте и материалите ни във връзка с измененията в Закона за нарушенията и наказанията.

Published on Dec 02, 2021

Filled under Publications