act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Как ще се регулират транзакциите с крипто активи

На 29 юни бяха приети измененията в Регламент 2015/847/ЕС относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени крипто активи (Transfer of Funds Regulation, TFR, или Регламента), с които ще се направи възможно проследяването на транзакции с крипто активи.

Съгласно промените, транзакциите с крипто активи ще бъдат проследявани и идентифицирани, за да се предотврати изпирането на пари, финансирането на тероризъм, както и извършването на други престъпления.

Чрез Регламента се въвеждат на законодателно ниво част от препоръките на Работната група за финансово действие (Financial Action Task Force, FATF). Измененията също така са част от законодателен пакет с промени, готвени в режима за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на ниво Европейски съюз.

Ето какво ще се съдържа в Регламента:

Проследимост още от първото изпратено евро

Чрез измененията в Регламента, т. нар. travel rule, приложим към транзакциите от „традиционните“ финанси, е разширен и ще се прилага спрямо крипто транзакции без минимален праг - т.е. без значение от стойността им.

Причината, изтъкната от Европейския парламент е, че „транзакциите с крипто-активи лесно заобикалят съществуващите минимални прагове, които биха задействали изисквания за проследимост.

Какво не влиза в обсега на Регламента: p2p транзакциите

Очаквано, транзакциите от човек към човек (peer-to-peer, или просто p2p) са изключени от обхвата на Регламента. Изключението е в сила, ако транзакциите са извършени без участието на доставчици на услуги за крипто активи, каквито са например платформите за търговия, или се осъществяват между доставчици на услуги, които действат от свое име.

Какво влиза в обсега на Регламента: т.нар. „нехостнати“ портфейли (unhosted wallets)

Правилата на Регламента ще обхващат транзакции от така наречените „нехостнати“ портфейли (най-общо, това е портфейл с крипто активи, който е изцяло под контрола на частен потребител), когато те взаимодействат с „хостнати“ портфейли, управлявани от доставчици на услуги за крипто активи.

Още от самото въвеждане на термина „нехостнати“ портфейли в рамките на Регламента, употребата му се сблъска със сериозно неразбиране от страна на крипто индустрията, за която това е най-разпространеният вид крипто портфейл, за разлика от „хостнатите“ портфейли, които представляват най-вече съхранение на крипто активи в портфейлите на крипто борсите.

Относно „нехостнатите“ портфейли и минималните прагове на транзакциите

В случай че даден клиент на доставчик на услуги за крипто активи изпрати (или получи) повече от 1000 евро към (или от) собствения си „нехостнат“ портфейл, то доставчикът ще трябва да провери дали портфейлът в действителност е контролиран или притежаван от този клиент.

Спецификите във връзка с това точно как ще се осъществява проверката все още не са уточнени.

Защита на личните данни при проследяването на крипто трансфери

По отношение на защитата на личните данни, които се изискват във връзка с прилагането на travel rule (включително името и адреса на лицето, участващо в крипто транзакцията), на политическо ниво се постигна съгласието, че ако липсват гаранции за изпълнение на правилата за защита на личните данни от страната, получаваща данните, то лични данни не следва да бъдат изпращани.

Какво предстои?

Важно уточнение е, че приемането на текста на Регламента на политическо равнище не е равнозначно на изготвяне на финалната му версия.

През следващите месеци предстои много допълнителна работа по текста, която ще включва техническа работа, последвана от серия формални одобрения. Чак след това ще започнат и финалните коренции от страна на юристите-лингвисти и самото публикуване на акта в Официалния вестник на Европейския Съюз.

След публикуването започва да тече период от 18 месеца, след изтичането на който Регламентът ще започне да се прилага.

Много е вероятно този срок да започне да тече в началото на следващата година, но точната дата не би могла да бъде прогнозирана. Още повече, че приемането и прилагането на Регламента е пряко обвързано и с приемането на Регламента относно пазарите на крипто активи (Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA), който също е във финалната фаза на политическите преговори на ниво ЕС.

Тази статия е с цел да информира, не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност. Ако имате въпроси, свързани с темата, то ни пишете на office@kdbmlaw.com

Published on Jun 30, 2022

Filled under Publications