act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Как да защитим търговската си марка на ниво ЕС?

В днешните времена на непрестанен информационен поток, където и да отидем, сме заобиколени от интелектуална собственост. Все повече хора създават свои отличителни "продукти", с които се стремят да бъдат забелязани. Регистрацията на търговска марка е един от начините това да се случи.

Търговската марка е комплексно понятие, тъй като включва множество елементи, които следва да бъдат съобразени както при създаването ѝ, така и при регистрацията ѝ. Основната ѝ функция е да идентифицира търговския произход на даден продукт. Освен това, тя предава послание за качеството на стоките. Несъмнено регистрацията на търговска марка, било то на национално ниво или на ниво ЕС, е начинът да се заявите пред света.

Чрез Вашата марка клиентите могат да Ви разпознаят, а продуктите Ви се отличават от всички останали. Бидейки част от интелектуалната Ви собственост, марката има основно значение за успеха на бизнеса. Освен това, отразявайки Вашите ценности, марката може да се окаже един от най-ценните Ви активи.

В тази връзка накратко ще представим основната информация, засягаща процедурата по регистрация на търговска марка пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, намираща се в Аликанте, Испания.

Предимството на този тип защита е, че териториалното действие на марката се разпростира на територията на страните членки на Европейския съюз и не са необходими отделни регистрации в местните Патентни ведомства. Това спестява ценно време и средства и е възможно благодарение на Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета, чието приложение се съчетава и опира на националните закони на всяка държава членка на ЕС.

I. Основни аспекти

Притежателят на запазена търговска марка има изключителното право да използва търговската марка по отношение на стоките и / или услугите, за които е придобита регистрация. Това от своя страна включва две права: положително право, а именно възможността за използване на марката и отрицателно право, което се състои в „забрана“ на трети лица да я използват след като вече е регистрирана било то на местно, или на Европейско ниво. Важно е да се спомене, че тези изключителни права имат ограничение до страната, в която е регистрирана търговската марка, в конкретния случай това са държавите членки на ЕС.

Системата за регистрация пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - EUIPO е от "отворен тип". Това означава, че всяко лице по света може да подаде заявка за регистрация, независимо дали е гражданин, има местожителство или търговско седалище в страна членка на ЕС. В случай че заявителят няма стопанска дейност, реално и ефективно предприятие или местожителство в Европейското икономическо пространство, е необходимо да назначи европейски адвокат по търговски марки за всички производства пред EUIPO.

Наред с това е важно да се отбележи, че освен лично заявката може да се подаде и чрез представителите по интелектуална собственост, вписани към Европейската служба по интелектуална собственост. По-долу можете да се запознаете с основната информация във връзка с регистрацията на марка на ниво ЕС.

II. Стъпки

  1. Заявка за регистрация може да се подаде както на хартиен носител, така и чрез специален електронен формуляр. При подаване на електронно заявление основната такса е по-ниска. Освен това, при електронната заявка може да се използва ускорената процедура на EUIPO (т.нар. Fast Track) за по-бързо публикуване на заявката. Повече информация за таксите можете да откриете тук. Заплащането им става чрез банков превод на една от двете банкови сметки, посочени на сайта на EUIPO.

  2. При получаване на заявката експерт на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост проверява дали отговаря на законовите изисквания и дали са платени съответните такси. Ако е нужно, от заявителя се иска да отстрани съществуващи нередности, срокът за това е 2 месеца. Този етап завършва, като на заявката се дава дата на заявяване.

  3. Следваща стъпка е изготвяне на проучвателни доклади за съществуващи по-ранни марки в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и във ведомствата на някои страни членки на Европейския съюз, след като на заявката бъде поставена дата на заявяване. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост прави проучване за по-ранни права само по отношение на марките на Европейския съюз. Това се прави автоматично и единствено ако се открият нередовности се съобщават чрез официално съобщение.

  4. В случай че няма абсолютни основания за отказ и ако заявителят не оттегли своята заявка, след като мине срокът за проучвателните доклади, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Европейския съюз, издаван от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на всички официални езици на Европейския съюз.

  5. 3 месеца след публикуването на заявката в Бюлетина на Европейския съюз, трети лица могат да подават възражения срещу регистрирането й (опозиционен период).

  6. След приключване на опозиционния период марката на Европейския съюз се вписва в Регистъра и се издава сертификат, в електронен вариант. Оттук-насетне всяко прехвърляне, лицензиране или други свързани с марката права трябва да бъдат вписани в Регистъра, за да имат ефект по отношение на трети лица. Списъкът на стоките и услугите, за които е регистрирана всяка една марка, се вписват в Регистъра на всички езици на Европейския съюз, както и всяка друга информация, която трябва да бъде преведена, за да стане достъпна за гражданите на страните членки на Европейския съюз.

Регистрацията на марка на Европейския съюз пред EUIPO отнема между 4 и 5 месеца. Посочените срокове важат в случай, че срещу заявката за регистрация не постъпят опозиции, възражения или други усложнения в хода на процедурата.

В заключение е важно да се отбележи, че регистрацията на марка на ниво ЕС в EUIPO е за срок от 10 години. Има възможност след изтичане на този срок да бъде подновявана неограничен брой пъти срещу съответните такси.

Този материал е изготвен с цел да информира, не претендира за изчерпателност и не представлява правен съвет. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Mar 29, 2022

Filled under Publications