act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Маловажен и явно маловажен случай съгласно новия ЗАНН

Част от промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), влизащи в сила на 23.12.2021 г., засягат понятията "маловажен случай" и "явно маловажен случай", като за първи път за тях се въвеждат легални дефиниции. Настоящият материал има за цел да даде отговори на следните въпроси: 

  • Какъв смисъл влага законът в определенията "маловажен случай" и "явно маловажен случай"?

  • Кога можем да получим предупреждение вместо наказание?

  • Предупреждението подлежи ли на обжалване?

Какво означава "маловажен случай" и какво - "явно маловажен случай"?

По смисъла на ЗАНН маловажен случай е този, при който извършеното нарушение от физическо лице или неизпълнението на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид.

Самото понятие не се отличава съществено от определението за маловажен случай, дадено в Наказателния кодекс. Извършването на преценката за маловажността на деянието следва да се извършва на база липсата или незначителността на вредните последици или на други смекчаващи обстоятелства.

Важно е и да се уточни какво значение се придава на "нарушение от същия вид". Законодателят го определя като нарушение, което осъществява признаците на същия основен състав на административното нарушение, независимо дали осъществява признаците на квалифициран или привилегирован състав. С други думи - не е от значение дали към основното нарушение има смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, не се търси пълна идентичност на двете деяния.

Съгласно нова норма към допълнителните разпоредби на ЗАНН като "явно маловажен случай" следва да се квалифицира деяние, което разкрива явно незначителна степен на обществена опасност. За такива нарушения, установени при извършването им, в своя стара разпоредба законът предвижда налагането на глоба до 10 лв.

Предупреждение вместо наказание

Съгласно новата редакция на ЗАНН наказващият орган е длъжен, ако друго не е предвидено в закон, да не налага наказание при положителна преценка за наличие на "маловажен случай", съгласно заложените в закона критерии. Органът следва да предупреди писмено нарушителя, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо "маловажен случай", в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, ще му бъде наложено административно наказание за това друго нарушение.

Възможността за предупреждение вместо налагане на наказание не се отнася до всички административни нарушения. В закона изрично е предвидено, че този облекчен режим не се прилага за нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

При маловажните случаи, по силата на вече съществуващи разпоредби в ЗАНН, се дава възможност на наказващия орган да предприеме определени действия по отношение на вещите-предмет на нарушението. В определени случаи, когато това е предвидено в закон, се дава възможност на наказващия орган да отнеме вещите, които са били предмет на нарушението. При всички положения се отнемат вещите, предмет на нарушението, чието притежаване е забранено.

Вещите, обаче, не следва да бъдат отнемани, ако тяхната стойност явно не съответства на сериозността на административното нарушение, освен ако в закон или указ е предвидено друго. Разпоредбата, уреждаща маловажния случай в ЗАНН, препраща към друга правна норма от закона, чието правило се прилага и в настоящия случай, а именно – всички вещи, придобити от нарушителя в резултат на нарушението, се отнемат в полза на държавата, като тук изрично е направена уговорката, че тяхното количество и стойност са без значение.

Обжалване на предупреждението

Измененията в ЗАНН дават възможност писменото предупреждение на наказващия орган да бъде обжалвано по съдебен ред пред районния съд в района, на който е извършено или довършено нарушението. С решение съдът може да отмени, измени или потвърди предупреждението. В определени случаи съдът може и да отмени издадено наказателно постановление, ако прецени, че е налице маловажен случай на административно нарушение, като актът се заменя с писмено предупреждение, приложимият режим към което е описан по-горе.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет.

Очаквайте още публикации по темата във връзка с промените в ЗАНН.

Ако желаете да сте сред първите, получили сборник с практическа информация относно промените в ЗАНН, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Dec 07, 2021

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more