act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Какви положения установява приетата от КЗЛД Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД

На 04.08.2023 бе обнародвана новата Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения ("ЗЗЛПСПОИН"/ "Закона") и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни ("КЗЛД"/ Комисията").

Ако сте работодател в публичния или частния сектор то тази статия би ви била полезна и ще ви помогне да разберете:

  • Кои субекти са задължени да водят регистъра на сигналите
  • Какви са общите положения при воденето на регистъра
  • Какви са съдържанието и реда за водене на регистъра
  • Какъв е редът на препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД

Задължени за воденето на нарочния регистър субекти

Задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН са определени в чл. 12, ал. 1 от него.
Още при приемането на закона екипът на act KDBM Law изготвиграфика, чрез която можете да се установи дали определен правен субект има задължение да изгради вътрешен канал за подаване на сигнали, или не, съответно да води регистър за тяхното приемане.

Общи положения

Задължените субекти следва да водят регистър на сигналите, които постъпват при тях, по реда, определен с акт на самия субект, както и в съответствие с новоприетата наредба и дадените от КЗЛД методически указания, достъпни на сайта на органа.
Воденето и поддържането на регистъра се прави на траен носител от определен от работодателя за това служител/и отговарящ/и за разглеждането на сигнали, подадени чрез канала за вътрешно подаване.на.сигнали.

Всеки сигнал, постъпил по вътрешен канал, без значение дали е писмен или устен, се регистрира чрез попълване на формуляр по утвърден образец и за него се издава уникален идентификационен номер ("УИН"), предоставен от КЗЛД. Номерът се генерира на специално създаден за целите портал.

УИН се генерира след приемане и завеждане на сигнала с входящ номер от страна на задължения субект, както и след извършването на първоначалния формален преглед дали сигналът попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, което има такова право. Чрез генерирания УИН Комисията осъществява координация и контрол на дейностите по разглеждане на всеки сигнал по реда и при условията на закона.

Задължените субекти имат задължение да предоставят статистическа информация на КЗЛД, свързана с броя на постъпилите сигнали, техният УИН, предмет, информация относно проверките и резултатите от тях. Допълнителни детайли относно реда на подаването ще бъдат оповестени от Комисията на по-късен етап.

Задължените субекти са длъжни да защитават самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, когато става въпрос за препращане на вътрешен сигнал към КЗЛД. Такова задължение е установено и по отношение на всяко лице, което е предприело мерки по закона и в последствие неговата личност е станала известна.

Съдържание и ред за водене на регистъра за сигнали и нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз ("ЕС")

След постъпване на сигнала, определеното лице за неговото водене следва да впише най-малко обстоятелствата, посочени във формуляра. Сред тях са основни данни за сигнала, както и предприети последващи действия, резултати от проверката по сигнала, периодът на съхраняване на сигнала (за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от тях, освен при наличието на образувано съдебно производство във връзка с подадения сигнал), собственият входящ номер и УИН.

Ако по някой от реквизитите на формуляра липсва информация, определеният от задължения субект служител писмено уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения, които да попълнят липсващата информация. Тяхното непредоставяне води до прекратяване на производството. Когато има неизвестни обстоятелства към момента на подаване на сигнала, същите се отбелязват поетапно при събирането на данни в хода на разглеждане на сигнала.

Достъп до данните по сигнала следва да имат само определените по ЗЗЛПСПОИН от работодателя служители и съответните длъжностни лица при КЗЛД.

Препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД

Наредбата установява задължение за препращане на сигналите към КЗЛД, когато са налице някои от изброените в подзаконовия акт предпоставки.

Сигналът следва да се препрати към Комисията в 7-дневен срок, когато е получен при работодател от частния сектор, който не е задължен субект по закон да изгражда и поддържа канал за вътрешно подаване на сигнали. Такива са например работодателите с под 50 служители, които не попадат в специалния обхват на закона, какъвто е общият случай.

Препращане към КЗЛД следва да има и при сигнали за извършени нарушения от лица, заемащи висши публични длъжности, когато се отнася до друг задължен да изгради вътрешен канал субект (без той да е конкретно упоменат), както и когато има необходимост от предприемане на действия от страна на Комисията в изпълнение на закона.

Сигнализиращото лице задължително трябва да бъде уведомено за препращането.

Published on Aug 11, 2023

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more