act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Какво трябва да знаем за перемпцията като способ за прекратяване на изпълнителното производство

Настоящият материал има за цел да разясни на кредиторите и взискателите в рамките на изпълнителното производство как да предотвратят прекратяването на изпълнителното производство поради липсата на искане за извършване на изпълнителни действия. От него ще разберете:

• Какво следва да разбираме под термина перемпция и какви са правните последици от настъпването ѝ?

• Кои изпълнителни действия прекъсват погасителната давност и кои – не?
• Какви практически въпроси в материята остават неразрешени?

I. Какво следва да разбираме под термина перемпция и какви са правните последици от настъпването ѝ?

"Перемпция" е юридически термин, чиято дефиниция не е дадена изрично в българското гражданско право. Правно уредена е в чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, като разпоредбата предвижда прекратяване на изпълнителното производство с постановление на съдебния изпълнител, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години. Изключени от обхвата на перемпцията са делата за издръжка, като законодателят е сметнал, че предвид житейската им обусловеност следва взискателите по този вид дела да бъдат по-добре защитени.

Прекратяването на изпълнителното производство не означава, че вземането по изпълнителния лист е погасено по давност. При настъпване на перемпция и прекратяване на изпълнителното производство взискателят би могъл да образува ново изпълнително дело, в което да търси удовлетворяване на своите интереси.

Важна особеност при прекратяването на производството поради настъпила перемпция е фактът, че всички изпълнителни действия се считат за обезсилени по право, съответно погасителната давност никога не е била прекъсвана по см. на чл. 116, б. "в" от ЗЗД . В този случай длъжникът да предяви установителен иск пред компетентния съд, с който да се признае изтеклата давност. Възражение за изтекла погасителна давност, направено пред съдебния изпълнител, няма правна стойност.

При наличие на законовите предпоставки изпълнителното дело се прекратява по силата на закона, а постановлението на съдебния изпълнител има само и единствено декларативен характер. Нова погасителна давност за вземането започва да тече от датата, на която е поискано или е предприето последното валидно изпълнително действие.

II. Кои изпълнителни действия прекъсват погасителната давност и кои – не

В хода на изпълнителното производство действия могат да се осъществяват както от самия взискател, така и от съдебния изпълнител. Важно да се отбележи, е че не всички действия прекъсват погасителната давност. Примери за действия, които я прекъсват, са например насочването на принудителното изпълнение чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, извършването на опис и оценка на вещ, насрочването и извършването на продан и т.н.

Регулярното събиране на вземанията за продължителен период от време чрез някой от законоустановените способи (напр. запор) не би прекратило изпълнителното производство, а единствено би изпълнявало неговата цел – удовлетворяване на кредитора.

Не са изпълнителни действия образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, както и назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга и др. С други думи, за всеки конкретен случай на действия в рамките на изпълнителното производство е важно да се прави преценка за правните последици, които могат да настъпят от тях.

В резултат на постановено Тълкувателно решение № 3/2020 г. се отговори на изключително важен въпрос - Погасителната давност прекъсва ли се от изпълнително действие, извършено по дело, по което е настъпила перемпция? Приетото преди няколко години Тълкувателно решение № 2/ 2013 г. на ВКС обяви за загубило сила възприетото виждане, че погасителна давност не тече докато трае изпълнителният процес за принудителното осъществяване на вземането. Тълкувателното решение по дело от 2020 г. прие, че „по изпълнителните дела, образувани за принудително събиране на вземания, до обявяване на Тълкувателно решение № 2/ 2013 г. на ВКС, не е текла погасителна давност на основание чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД. Давността за тези вземания e започнала да тече от 26.06.2015 г.“

III. Какви практически въпроси в материята остават неразрешени

Във връзка с перемпцията са налице редица практически въпроси, част от които скоро могат да намерят своя отговор. В края на м. февруари 2023 г. Върховният касационен съд бе сезиран от Висшия адвокатски съвет и върховните съдии с искане за постановяване на тълкувателно решение на Гражданската и Търговската колегия на ВКС. Предстои да се отговори на следните въпроси:

• При множество солидарни длъжници може ли да настъпи перемпция само по отношение на тези от тях, срещу които не са предприемани изпълнителни действия в продължение на две години, независимо от факта, че такива са предприемани срещу останалите длъжници;

• Необходимо ли е съгласието на присъединените взискатели при направено искане за спиране/прекратяване на изпълнителното дело?

Следете LinkedIN страницата и уебсайта на KDBMLaw, за да сте сред първите уведомени за Тълкувателното решение, след като същото бъде постановено.

Published on Jun 19, 2023

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more