act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Прекратяване на трудов договор при сключен договор за управление — какво трябва да знаете?

Ако сте сред тези, задаващи си въпроса каква потенциална възможност има за да отмените уволнение на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), а именно сключване на договор за управление, то този материал би ви дал полезна информация и насоки.

Тази статия ще Ви помогне да разберете:

  • Кои са кумулативните предпоставки, които трябва да са налице за прекратяване трудовото правоотношение на това основание?
  • Хипотезата на сключен договор за управление, когато принципал е държавата - какво следва да знаем?
  • Какво трябва да знаем за така наречения „бизнес план“?

I. Кумулативни предпоставки, които трябва да са налице за прекратяване трудовото правоотношение

Когато говорим за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 2 КТ, трябва да имаме предвид, че за да бъде то законосъобразно, работодателят следва да е изпълнил от своя страна всеки елемент от фактическия му състав. В противен случай уволнението би се явило незаконосъобразно, а оттам пътят на неправомерно уволнения служител за предявяване на правните си претенции става открит.

Юридическите факти съставляващи фактическия състав са:

  • сключен договор за управление, с който се цели постигане на определен стопански резултат, като без значение е формата на собственост на капитала – държавна, общинска или частна;
  • лицето, чието трудово правоотношение се прекратява, да притежава ръководни функции;
  • поставени конкретни бизнес задачи за изпълнение от управителя, с оглед постигане на приета и одобрена от собственика бизнес програма;
  • прекратилият трудовото правоотношение да е компетентен орган на работодателската власт;
  • не на последно място по важност, към задължителните предпоставки трябва да обърнем специално внимание и на законовия срок.

Като част от фактическия състав на уволненито по чл. 328, ал. 2 КТ, правото на работодателя трябва да бъде упражнено не по-късно от 9 месеца след сключването на договора за управление. Под това трябва да се разбира не по-късно от 9 месеца от реалното започване на осъществяване на функциите по договора от управителя. Оттук следва изводът, че въпросният законов срок е от вида на преклузивните, а нарушаването му - предпоставка за отменяне на уволнението.

II. Административно одобрение на бизнес програмата на новия управител, когато едноличен собственик на капитала на търговско дружество е държавата

Назначеният нов управител (понятието е условно, като в зависимост от правноорганизационната форма на дружеството-работодател може да става въпрос за представител/изпълнителен директор) може да уволни ръководните служители на предприятието без да изчаква административното одобрение на своята програма за управление. Също така, в тази хипотеза, Законът за публичните предприятия или друг специален закон могат да изискват наличието на бизнес плана и съдържат норми за процедура по одобрение, но в тези случаи такова не е нужно да се изчакa, за да се пристъпи към прекратяване на трудово правоотношение на гореспоменатово основание.

В противен случай евентуалното забавяне на произнасянето на административния орган след деветмесечния срок би лишило управителя от правомощието да уволни служителите в ръководството, което би довело до неприложимост на разпоредбата на чл. 328, ал. 2 КТ, а не това е смисълът на закона. Следва да се изтъкне също, че управителят има право на субективна преценка дали да извърши уволнения на основание чл. 328, ал. 2 от КТ или не, като същата не подлежи на съдебна проверка.

III. „Бизнес план“ – значение и съдържание

Казусите при прекратяване на трудово правоотношение на вече споменатото основание от КТ, в по-голямата си част гравитират около така важния бизнес план.

Същественото е всеки договор за управление да съдържа бизнесзадача с конкретни икономически показатели, които управляващият предприятието трябва да постигне, а именно производителност, рентабилност, обем на оборота, печалби, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения и инвестиции. Въз основа на бизнесзадачата, управляващият е длъжен да разработи бизнеспрограма, която да предложи и следва да изпълни по време на действие на договора.

Следва ли бизнеспрограмата да бъде нова? При сключване на нов по време договор за управление, независимо дали той е с ново лице или такова, което е имало предходен договор за управление, без значение е дали тя е нова, сходна или идентична като съдържание спрямо досегашната. Освен това възнаграждението му следва да е обвързано от постигнатите финансови резултати, като при неизпълнение на програмата той носи икономическа отговорност, поради което при сключване на договора се определя и гаранция. Следователно За тази цел, на управителя е предоставена възможност да сформира управленски екип, поради което му се предоставят и правата по чл. 328, ал. 2 КТ.

Не е налице пречка да се ползва бизнес план на предходен управител, когато този бизнес план изрично бъде приет от новия управител. Когато обаче такова изрично приемане не е налице, то позоваването на бизнес план на предходния управител при наличие на съдебен спор, след прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 2 КТ, следва да се тълкува като отсъствие на бизнес план на новия управител, а прекратяването на трудовото правоотношение-незаконосъобразно.

Следва да се изтъкне и, че бизнес планът и задачите към него могат да бъдат инкорпорирани в отделни актове, като не е необходимо същите да са част от съдържанието на договора за управление.
Важно е новият управител да е отговорен за изпълнението на бизнес плана. Най-често това се осъществява чрез обвързване на възнаграждението му с резултатите от изпълнение на бизнес плана.

Този материал е изготвен с цел да информира, не претендира за изчерпателност и не представлява правен съвет. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Mar 17, 2022

Filled under Publications