act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Какви са предвижданите промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В Народното събрание предстои гласуване на промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (Законопроекта). Посредством тях България прави крачка напред към адаптирането на европейските тенденции за привличане на висококвалифицирани специалисти от трети страни чрез т.нар. "Синя карта на Европейския съюз" (Синя карта). Промените идват навреме, за да помогнат за ефективно справяне с потока служители, насочили се към България от Украйна, Молдова и други трети страни.

Съгласно мотивите на Законопроекта, същият цели:

  • Приспособяване на българското законодателство към динамичните миграционни процеси;
  • Улеснено привличане на висококвалифицирани служители в страната; и
  • Съобразяване на промените на пазара на труда и условията на полагане на труд.

Ако желаете да сте сред първите запознали се с плануваната нова уредба, настоящият материал е за Вас. В него ще откриете резюме на основните предвиждани изменения, а именно:

  1. Премахване на пречките във връзка с командироване на служителите

Премахват се пречките във връзка с командироването в страната и в рамките на ЕС на чуждестранни служители, притежаващи Синя карта. Предвижда се и възможност за командироване на служители, притежаващи Синя карта в други държави-членки на Европейския съюз. Служителите могат да се командироват в други държави-членки за срок до 90 дни с цел извършване на „служебна работа“ във връзка с трудовото им правоотношение.

  1. Възможност за работа от вкъщи

За да отговори на динамиката в условията на полагане на труд и тенденциите на пазара на труда (засилено наложили се след пандемията от COVID-19), законопроектът предвижда възможност привлечените служители да работят и от вкъщи, ако са на територията на страната. При преминаване към работа от разстояние работодателят, упълномощено лице или чужденецът следва да уведоми незабавно Инспекцията по труда.

  1. Възможност за кандидатстване и на висококвалифицирани служители без висше образование

Отново в тон с новите тенденции на пазара на труда се предвижда създаване на списък на професиите, за които необходимите знания, умения и компетентности да могат да се удостоверяват и чрез професионален опит на ниво, сравнимо с висше образование. Разширява се и обхватът на документите, които могат да удостоверят професионална квалификация.

  1. Улеснена процедура по смяна на работодател

Променена е и процедурата по смяна на работодател – след изтичане на първите 12 месеца полагане на висококвалифициран труд, служителят може свободно да смени своя работодател. Необходимо е обаче новият работодател да уведоми за това Агенция по заетостта по електронен път.

  1. Възможност за упражняване на дейност като самостоятелно заето лице

Предвижда се и възможност чужденецът да упражнява дейност на свободна практика. Такава дейност обаче може да има единствено допълнителен характер и да се упражнява паралелно с основната дейност на лицето за български работодател. За извършване на самостоятелната дейност няма да се изисква съгласие на работодателя или уведомяване на Агенцията по заетостта.

Този материал е изготвен с цел да информира, не претендира за изчерпателност и не представлява правен съвет. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Jun 21, 2022

Filled under Publications