act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Най-новите промени в режима за изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ

От 20. януари тази година няколко текста в ЗУТ бяха променени, така че производителите на енергия от ВЕИ да бъдат облекчени в начинанията си.

Промените са, както следва:

Отпада изискването за одобряване на инвестиционен проект за:

o ВЕИ инсталация до 1 MW в урбанизирана територия (покрив, фасада, двор и т.н.);
o ВЕИ инсталация до 5 MW в урбанизирана територия (покрив, фасада, двора), когато произведената енергия ще е само за собствено потребление.

Отпада изискването за разрешение за строеж за:

o Изграждане на ВЕИ в еднофамилни жилищни и вилни къщи и прилежащите им имоти, когато енергията ще се ползва само за собствено потребление и инсталираната мощност не надхвърля 20 KW.

Така вече всеки, който иска да изгради ВЕИ инсталация в имота си за собствено потребление, ще си спести дългия административен път на получаването на разрешение за строеж. Предполага се, че тази промяна ще даде силен тласък на ВЕИ проектите в домакинствата.

Друга насърчителна мярка е премахването на административните пречки пред производството на енергия за собствени нужди до 20 kW чрез преминаване към уведомителен режим – уведомяване на главния архитект в срок до 14 дни преди започване на изграждането на ВЕИ и деклариране в 14-дневен срок след реализирането на монтажа пред главния архитект на съответната община и съответното електроразпределително дружество. Предвидена е глоба от 1 000 до 5 000 лв. за неподаване на уведомление в срок.

Финансови стимули

Наред с горните улеснения, Националният план за възстановяване и устойчивост създава и финансови стимули за ВЕИ. Програмата ще бъде отворена за кандидатстване от 1. февруари тази година. Желаещите да изградят ВЕИ за собствено потребление в дома си ще могат да се възползват като кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства. Финансирането следва да покрива до 70% от стойността на система до 10 kW, но за не повече от 15, 000 лв. и 100% от стойността на инсталация за битово горещо водоснабдяване, но за не повече от 1, 960.83 лв.

Предвидено е кандидатстването за финансиране да предхожда инсталирането на ВЕИ по домовете, за да бъде гарантирано, че средствата, които ще бъдат отпуснати, ще покрият действително изградена система. Класирането ще се извършва по предварително обявени критерии с максимален брой от 15 точки.
Условията, за да бъде допустим кандидатът, са:

● Кандидатът да бъде физическо лице – български гражданин, гражданин на друга държава членка на ЕС или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в България.

● Необходимо е да сте собственик на имота, който да бъде еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.

● Жилището трябва да се отоплява чрез неефективен източник на топлинна енергия,

● Да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец или юридическо лице.

● В случай, че кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда е необходимо съгласието на етажната собственост.

● Когато кандидатът е съсобственик и притежава по-малко от 51% идеални части – необходимо е писмено съгласие на останалите съсобственици.

Средствата от програмата се получават едва след като ВЕИ е изградено, което значи, че кандидатът ще трябва да финансира сам проекта си. Инвестицията във фотоволтаичното съоръжение обаче влагате едва след като бъдете одобрени по програмата, а след вече реализиран монтаж – получавате обратно и безвъзмездно изразходените средства. Задължително изискване към одобрения за финансиране кандидат е, същият да поддържа инвестицията най-малко три години след изпълнение на проекта.

Тази статия е изготвена с цел да информира, не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност. В случай, че имате въпроси – свържете се с нас на office@kdbmlaw.com.

Published on Jan 25, 2023

Filled under Publications