act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Нов законопроект за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити

В Портала за обществени консултации на Министерски съвет се представи за обсъждане проект на Закон за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити ("Проекта/ът"). Проектът е изготвен с оглед на изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167 относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити, чиято цел е разрешаването на проблема с повишаващия се брой необслужвани кредити и своевременното прекратяване на тяхното натрупване.
Главните положения на проекта, изведени от Директивата, целят:

• Преодоляване на проблема с необслужвани кредити чрез мерки за развитие на вторичния пазар

Обикновено при наличието на лоши кредити, повечето банки ги продават на „купувачи“, които могат да бъдат физически или юридически лица. С оглед на заложените изисквания в Проекта, тези лица – купувачи ще трябва да възложат дейностите по обслужване на придобитите вземания чрез договор на други специализирани лица – компании за събиране на необслужвани вземания. Проектът цели създаването на лицензионен режим, при който лицензът се издава от БНБ на дружествата “обслужващи кредити”. Законопроектът предвижда този лиценз да се издава само на акционерни дружества, като е предвидена и забрана за извършване на друга търговска дейност от тях.

• Защита на потребителите от агресивни практики

Новият законопроект въвежда мерки за етично поведение и комуникация с кредитополучателите, ефективен надзор с цел защита на законните им интереси и изрична забрана за предоставянето на подвеждаща информация. В съвкупност всички тези мерки целят предотвратяването на агресивни практики спрямо потребителите от страна на компаниите за събиране на необслужвани вземания, както и тяхната своевременна забрана.

• Етична комуникация с длъжниците

Проектът предвижда комуникацията с длъжниците да се осъществява само чрез телефонни обаждания и/или с писмени и електронни съобщения, адресирани до длъжника. Както бе споменато по-горе, агресивните практики се забраняват, което означава, че „комуникация“ чрез тормоз, принуда и всякакви други действия от подобно естество са недопустими. Задължения има и за писмено осведомяване на длъжника при всяко действие по обслужване и прехвърляне на кредита.

• Ефективен надзор

БНБ ще осъществява надзор над колекторските агенции. Правомощията ѝ ще се състоят в това да назначава и съответно освобождава от длъжност управляващите и представляващите дружествата за събиране на необслужвани вземания, да забрани сключването на нови договори и спре определени действия свързани с обслужването на вземанията, и да отнема лиценза, ако прецени, че са налице нарушения, които предполагат налагането на такава мярка. Комисията за защита на потребителите ще отговаря по потребителски въпроси, като лицата, обслужващи кредити, следва да извършват дейността си при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите, наред с останалото приложимо към дейността им законодателство.

Последвайте ни за още подобна информация - KDBMLaw | LinkedIn

Published on Feb 27, 2024

Filled under Publications

About the author

Andrey Pavlov

Andrey specializes in corporate law and immigration. He is the one who will solve your issue with any public administration. His passion for IT and software gives him the edge to solve complicated IT law problems and be always updated about the trends in the industry

Read more