act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Правомощия на съдебните изпълнители

Настоящият материал цели да бъде полезен за взискатели (кредитори) и длъжници, като очертае правомощията на съдебните изпълнители. В него ще научите:

  • какви са основните правомощия на съдебния изпълнител;

  • какви са правомощията на частните съдебни изпълнители при възлагане по чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ.

**I. Основни правомощия на съдебните изпълнители

Държавните и частни съдебни изпълнители осъществяват принудителното изпълнение на подлежащите на изпълнение съдебни и други актове. За целта на изпълнението се образува изпълнително дело въз основа на подлежащ на принудително изпълнение акт срещу конкретен длъжник (или длъжници).

В рамките на изпълнителното дело съдебният изпълнител, съобразно конкретния случай, предприема законови изпълнителни действия, насочени към събиране на дължимите суми или към друго изпълнение на подлежащ на изпълнение акт.

При упражняване на правомощията си, съдебният изпълнител може да иска съдействие от държавните учреждения, общините, организациите и гражданите. Съдебните изпълнители са оправомощени да изискват съдействие от полицията, в случай на създаване на противозаконни пречки и съпротива при извършване на дейността им.

Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т.ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, на централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар, на централните депозитари на ценни книжа, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Съдебният изпълнител е оправомощен да прави справки и да получава сведения във връзка с изпълнението, както и да иска копия и извлечения от документи.

II. Какви са правомощията на частните съдебни изпълнители при възлагане по чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ

В хода на всяко изпълнително дело, правомощията на частния съдебния изпълнител са обвързани от закона и волята на взискателя.

Наред с изпълнителните разпоредби на гражданскопроцесуалния кодекс, дейността на частните съдебни изпълнители се урежда и от Закона за частните съдебни изпълнители.

В ЗЧСИ е налице една ключова разпоредби (чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ), гласяща, че:

"По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника**, да прави справки, да набавя документи,** книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество."

При писмено изявление на взискателя, че възлага на частния изпълнител правомощията по чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ, ЧСИ може да предприема по свое усмотрение да определя начина на изпълнението и да предприема конкретни действия за неговото осъществяване.

В тази хипотеза взискателят възлага на съдебния изпълнител да избира и прилага различни изпълнителни способи по своя преценка.

При липса на такова изрично възлагане, ЧСИ следва да се съобразява с волята на взискателя (респ. да бъде сезиран от него) – да извършва единствено изрично поискани с писмена молба от взискателя действия – имуществени справки, налагане на запор, възбрана и др.

Така, от взискателя не би следвало да се очаква една и съща степен на активност в случаите когато не е възложил и когато е възложил на съдебни изпълнител правомощията по чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ. При възлагане на правомощията по чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ се дължи такса съгласно ТТРЗЧСИ в размер на 50 лв. без ДДС.

Упълномощаването по чл. 18 от ЗЧСИ може да се оттегли от взискателя с писмена молба по делото.

Прекратяването на изпълнителното дело по право следва да се считат прекратени и дадените с молбата за образуване на изпълнително дело правомощия по чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ на съдебния изпълнител, както и самото процесуално правоотношение.

Published on Apr 26, 2023

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more