act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Приемане на наследство по опис

Приемането на наследство по опис е възможност, която Законът за наследството (ЗН) установява в интерес на призования към наследяване наследник. Целта на процедурата е наследникът да ограничи отговорността си до размера на приетото имущество.

Описът на наследството е правна възможност на наследника. Недееспособните, държавата и обществените организации обаче задължително приемат наследството по опис. Недееспособни са малолетните и непълнолетните, както и поставените под пълно или ограничено запрещение. Приемането по опис трябва да се заяви писмено от наследника в тримесечен срок от узнаване за откриването на наследството.

Срокът е преклузивен, но може да бъде продължен еднократно от съда. След изтичането на установения в закона тримесечен срок, респективно на удължения от съда срок, наследникът губи възможността да приеме по опис. За него остава безсрочната възможност да приеме направо. В случая е важно да се спомене, че за недееспособните тримесечният срок за приемането по опис не важи, тъй като трябва да бъде защитен законния им интерес.

Процедура по приемане на наследство по опис

За да се приеме наследството по опис, трябва да бъдат извършени следните действия:
Подава се заявление до съда, в района, където е открито наследството или където се намира имота. Съветваме заявлението да описва точно наследственото имущество заедно с конкретните идеални части, които се наследяват. Малък нюанс, който може да излезе доста скъп на клиента е, че обикновено съдът възлага извършването на описа на трети лица – община, държавен съдебен изпълнител или частен такъв, ако заявителят иска. А тяхната такса за опис на имуществото е 1.5% от пазарната цена на имуществото. Така може да се окаже, че родител, който извършва процедурата от името на малолетното си дете с цел да продаде наследено имущество, всъщност трябва да плати висока такса за опис, което на практика може да го обезсмисли. ГПК предоставя възможност за освобождаване от такси и разноски, но е преценка на съда

Към заявлението се прилагат:

  • Препис-извлечение от акт за смърт
  • Удостоверение за наследници
  • Документи за правото на собственост на наследодателя върху недвижими имоти и движими вещи
  • Удостоверения от банка за притежавани от наследодателя банкови сметки и наличността по тях
  • Удостоверения от търговския регистър за притежавани дялове от търговски дружества
  • Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв.
  • Искане от съда да опише наследството или да се ползва вече направения в заявлението опис.

Последици от приемането на наследството по опис

Наследникът, който е приел наследството по опис, няма право да сключва сделки с наследствени вещи без разрешение на районния съдия, както следва:

За наследствени недвижими имоти – до пет години от приемането по опис;

За наследствени движими вещи – до три години от приемането по опис.

Ако наследникът сключи сделка без разрешение на съда, той ще загуби предимствата на приемането на наследството по опис, т.е. ще се счита, че никога не е приемал по опис и ще отговаря неограничено за задълженията на наследодателя.

Кредиторите на наследодателя могат в 3-месечен срок от приемането на наследството да искат отделяне на имуществото на наследодателя от имуществото на наследника. Целта е да запазят наследственото имущество от претенции на кредитори на самия наследник.

Published on Jun 09, 2021

Filled under Publications