act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Принудително изпълнение върху недвижима вещ

В случай че желаете да научите повече за изпълнението върху недвижими вещи, този материал е за Вас. Той цели да опише:

 • основните стъпки при предприемане на принудително изпълнение върху недвижима вещ; и
 • особеностите при тяхното прилагане.

I. Основни стъпки при предприемане на принудително изпълнение върху недвижима вещ

След образуване на изпълнително дело за събиране на парично вземане обичайно се извършва проучване на имущественото състояние на длъжника – вкл. дали същият притежава недвижими имоти.

В случай че в резултат от извършеното проучване се установи, че длъжникът притежава недвижим имот, може да се премине към изпълнение върху същия. Изпълнителни действия спрямо имота могат да се предприемат по искане на взискателя или по инициатива на съдебния изпълнител, в случай че са му предоставени правомощията по чл. 18 от ЗЧСИ.

Изпълнението следва да се извърши от съдебния изпълнител, в чийто район на действие се намира недвижимият имот. Предвид това, в случай че изпълнителното дело е образувано пред ЧСИ в друг регион, изпълнението върху имота се извършва по делегация от друг съдебен изпълнител.

Стъпките при изпълнението в общия случай могат да се обобщят по следния начин:

 1. образуване на изпълнително дело;
 2. имуществено проучване на длъжника, респ. установяване, че същият притежава недвижим имот;
 3. проверка относно това дали имотът е несеквестируем и дали са налице предпоставки за отпадане на секвестируемостта, т.е. дали може да бъде обект на принудително изпълнение;
 4. налагане на възбрана върху недвижимия имот, респ. вписването ѝ в Имотния регистър при Агенция по вписванията (такава може да се впише и по отношение на несеквестируем имот);
 5. Извършване на опис на недвижимия имот;
 6. Извършване на оценка на недвижимия имот;
 7. Насрочване и провеждане на публична продан.

II. Особености при предприемане на стъпките по изпълнение върху недвижим имот

Всички гореизброени действия (налагане на възбрана, извършване на опис и т.н.) са уредени от закона с императивни правни норми, които съдебният изпълнител следва да приложи. В противен случай действията му могат да бъдат обжалвани пред съд.

Какви са основните особености, които следва да имате предвид при изпълнение на недвижим имот?

 1. Опис и възбрана на недвижими имоти може да се изпълнят и преди изтичане на 14-дневния срок за доброволно изпълнение, който се предоставя на длъжника при образуване на изпълнително дело (и започва да тече от връчването на покана за доброволно изпълнение).

 2. Възбрана може да се наложи и на несеквестируем недвижим имот – несеквестируемостта цели да осуети единствено осребяването на недвижимия имот (неговата продан).

 3. След налагане на възбрана, длъжникът не може да се разпорежда с възбранения имот – включително да го прехвърля на трети лица, да го унищожава и уврежда.

 4. Налице са задължителни реквизити при съставяне на протокола за опис на недвижим имот. Сред тях са посочване на изпълнителния лист, въз основа на който е инициирано изпълнението, местонахождение и граници на имота и възражения на страните, ако има такива.

В протокола за опис се посочват и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.

В описа могат да се посочат и мястото и времето за проданта на имота, ако взискателят поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта независимо дали е присъствал на описа.

Published on Oct 12, 2023

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more