act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Какви са новите правила за продажба на храни от разстояние?

Считано от 31.12.2021 г. в сила влезе Наредбата за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние ("Наредбата"), която въвежда някои особени изисквания по отношение на търгуващите с храни от разстояние. Настоящият материал има за цел да посочи особеностите, залегнали в Наредбата, както и да даде отговори на следните въпроси:

  • Какво се разбира под "храни"?

  • Какъв смисъл се влага в понятието "търговия от разстояние"?

  • Кои лица имат право да извършват търговия с храни от разстояние?

  • Как следва да се транспортират храните, търгувани от разстояние?

  • Какви други изисквания има и кой осъществява контрола върху тях?

1. Храни?

Съгласно европейското законодателство "храни" (или "хранителни продукти") са всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. В понятието следва да се включат и всички вещества, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка.

За разграничения от определението следва да се приемат фуражите, живите животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека, растенията преди прибиране на реколтата, както и медицинските продукти и козметичните средства. В категорията на разграниченията попадат и тютюна и тютюневите изделия, наркотичните и психотропните вещества, включително и остатъчните вещества и замърсителите.

2. Търговия от разстояние

Наредбата определя търговията от разстояние като предлагане и разпространение на храни чрез средствата за комуникация от разстояние – интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. между бизнес оператори с храни или между бизнес оператор и краен потребител.

Получаването на храните следва да може да се извършва чрез директна доставка посредством пощенска, куриерска услуга или със собствен транспорт на бизнес оператора или доставчика на услуги.

3. Кой може да извършва търговия с храни от разстояние?

Отговорът дава Законът за храните ("Закона"). Търговия с храни от разстояние може да извършва всяко лице, регистрирано по надлежния ред, предвиден в Закона. Това лице се нарича бизнес оператор, а зад законовото определение стои производител, преработващ или дистрибутор на храна.

За целта се попълва заявление по образец, което следва да съдържа определени реквизити. При нередовности се дава срок, в който заявителят може да ги отстрани и регистрационното производство да продължи. Ако изискванията на производството са покрити, то обстоятелствата от заявлението се вписват в публичен регистър, поддържан от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който се поддържа на интернет страницата на агенцията.

4. Транспортиране на храните при търговия от разстояние

Наредбата предвижда завишени изисквания по отношение на хигиената и превенцията от замърсяване. Транспортирането може да се извършва посредством превозни средства, които отговарят на определени изисквания, установени от нормите на националното и европейското законодателство.

Допуска се възможността за транспортиране на храните в специални контейнери за транспортиране на храни или други подходящи вторични транспортни опаковки, приложимите стандарти към които също са законоустановени. Наредбата предвижда и възможността за използването на мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди за транспортирането на храните, но те трябва да бъдат обявени и идентифицирани в процедурата по регистрация.

Предвиден е и по-облекчен режим за бизнес операторите, които нямат нужда да използват някое от изброените превозни средства. Транспортирането на храната може да се случва и чрез доставяне на храни в контейнери или други подходящи транспортни опаковки, като се допуска и използването на пощенски и куриерски услуги. В такъв случай бизнес операторите още в процеса на регистрация са длъжни да посочат ЕИК на търговеца, който ще извършва транспортирането на храни при търговия от разстояние, като хигиенните изисквания се прилагат и за него.

5. Лични здравни книжки и контрол

Наредбата установява задължение за лицата, извършващи доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител, да притежават лични здравни книжки. Те могат да бъдат поискани за представяне от контролен орган.

БАБХ е органът, оправомощен да осъществява официалният контрол при търговия с храни. Извън обхвата на контрола на агенцията остава контролът на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, който е възложен на регионалните здравни инспекции.

Служителите на БАБХ имат право да вземат проби и да изследват лабораторно храни, търгувани от разстояние. Пробите се вземат чрез извършване на поръчка от съответното средство за комуникация от разстояние, чрез което се търгува, като според Наредбата служителите на БАБХ следва предварително да се идентифицират и да уведомяват бизнес оператора за целта на поръчката.

Когато вземането на проба се налага от разследване при съмнение относно спазването на мерките за безопасност, измама или липса на идентификация на бизнес оператора, служителите, осъществяващи официалния контрол, не уведомяват предварително бизнес оператора. Европейското законодателство предвижда и още една подобна хипотеза - за целите на официалния контрол при животни и стоки, които се предлагат за продажба чрез средства за комуникация от разстояние, могат да бъдат използвани проби, които компетентните органи поръчват на операторите без да се идентифицират.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет. ]

Ако имате конкретни въпроси във връзка с предлагането на хранителни стоки от разстояние, то не се колебайте да ни пишете на оffice@kdbmlaw.com.

Published on Jan 11, 2022

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more