act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Спиране на изпълнителното производство по молба на длъжника

Длъжникът по изпълнителното дело може да подаде молба за спиране на изпълнителното производство. За да бъде обаче спряно същото, не е достатъчно длъжникът да "помоли" за това – необходимо е изпълнението на всяко от следните изисквания:

  • длъжникът да е физическо лице;
  • изпълнението е за парични притезания и се осъществява чрез изпълнение върху движими или недвижими вещи (тази законова възможност за спиране на изпълнението не се прилага, когато се продава заложена или ипотекирана вещ или вещ, включена в търговското предприятие на едноличния търговец).
  • същият да внесе поне 20% от размера на задълженията по предявените срещу него изпълнителни листове; и
  • се задължи писмено, че ще погасява поне 10% месечно от размера на задълженията.

Целта е запазване на секвестируемото имущество на длъжника (срещу които е насочено изпълнението).

Обичайно в тази хипотеза по Изпълнителното дело се подава писмена молба от длъжника с посочен конкретен план за изпълнение. В него се прецизира до кое число на месеца и какви суми (в размер на 10 или повече процента от задължението) ще се внасят от длъжника.

При готовност на длъжника да внесе поне 20% от задълженията си и да се задължи писмено да изпълнява такъв план, изпълнителното дело се спира въз основа на закона – не е необходимо съгласие на взискателя. Съгласно съдебната практика, тези 20% не включват и разноските по изпълнението – същите не са вземания по предявени изпълнителни листове, а допълнителни разноски правени в хода на това съдебно производство.

В закона не е предвиден начален момент за спиране на изпълнение на това основание. Определен е обаче краен срок - до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот - до деня, предхождащ деня на проданта. Целта е да се защитят правата на участващия в изпълнението трети лица (например наддавачи).

Нормата на чл. 454, ал. 1 от ГПК е императивна и не е предоставено на преценката на съдебния изпълнител да решава дали да спре изпълнението или не.

Налице е спорна съдебната практика относно това дали молба за спиране може да бъде отправена и преди да е започнало принудително изпълнение чрез продан на конкретни движима вещ или недвижим имот на длъжника. По-скоро, освен ако не е налице изрично избран от взискателя друг способ за изпълнение (не включващ продан на секвестируемо имущество), законовата възможност за спиране е приложима.

Съдeбният изпълнител се произнася по искането на длъжника за спиране с постановление (с което спира изпълнителното производство или отказва спирането). Същото подлежи на обжалване пред компетентния окръжен съд.

Ако длъжникът не заплати някоя от месечните вноски в размер на поне 10%, изпълнителното дело не се възобновява автоматично. Възобновяването следва да се осъществи въз основа на изрична молба от взискателя (в случай че е налице повече от един взискател, възобновяването може да се осъществи по молба на всеки от тях).

Видно от законовите изисквания, изпълнението на такъв план за погасяване и първоначална вноска не са посилни за всеки длъжник. В този случай се питаме: налице ли е възможност за спиране на изпълнението, ако длъжникът не може да си позволи изпълнението на законовите изисквания за заплащане на 20% от задълженията си и месечно погасяване на поне 10% от тях?

Практически, единственият начин за това (освен ако не е налице някоя от другите изрични законови предпоставки за спиране) е посредством съгласието на взискателя. Длъжникът може да се свърже с взискателя или ЧСИ с молба за спиране на делото и предложение на друг, облекчен план за погасяване на задължението. Например да предложи внасяне на определена твърда сума месечно и т.н. Тъй като това предложение не отговаря на параметрите по-долу, то няма да бъде законово основание изпълнителното дело да бъде спряно.

Въпреки това, законът предвижда право на взискателя с молба да поиска спиране на изпълнителното дело (което ЧСИ следва да извърши). Това право на взискателя зависи изцяло от субективната му преценка и не е обвързано с настъпването на определени предпоставки. Така например, при съгласие на взискателя с определен, предложен от длъжника, план за погасяване, взискателят може да подаде молба за спиране на изпълнителното производство. При неизпълнение на плана, взискателят може да подаде молба за възобновяване на изпълнителното производство.

Published on May 17, 2023

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more