act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Нова възможност за провеждане на съкратено съдебно производство по ЗАНН

Възможността за провеждане на съкратено съдебно производство е сред основните промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), влизащи в сила на 23.12.2021 г.

Същата е уредена в новия чл. 62б от ЗАНН. В случай че тази възможност Ви звучи примамливо (с оглед обичайната дълга продължителност на производствата по закона), в текста по-долу ще научите повече за нея, по конкретно:

 • В кои случаи може да се проведе съкратено съдебно производство?

 • Кой може да направи искане за разглеждане на жалбата в съкратено съдебно производство?

 • Какви са начините и сроковете за отправяне на такова искане?

 • Каква роля играе съдебното определение?

 • Какви са правомощията на съда?

В кои случаи може да се проведе съкратено съдебно производство?

Съкратено съдебно производство може да се проведе в случай че:

 • Наказателното постановление е обжалвано само в частта за вида или размера на административното наказание или размера на имуществената санкция, или за отнетите в полза на държавата вещи или разпореждането с веществените доказателства, или за размера на присъденото обезщетение; и кумулативно с това:

 • нарушителят, едноличният търговец или юридическото лице признава фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление, и изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

В този случай се приема, че е налице признание на нарушителя за извършване на нарушението.

 • Също така в случаите, когато с наказателното постановление е наложено и друго по вид административно наказание, наред с глобата, или са отнети вещи в полза на държавата, то подлежи на обжалване само в частта относно размера на кумулативното наказание, разпореждането с веществените доказателства, отнемането на вещи в полза на държавата и присъденото обезщетение, като в тези случаи може да се проведе съкратено съдебно производство.

В този случай не винаги е налице признание на нарушителя за извършване на нарушението.

Кой може да направи искане за разглеждане на жалбата в съкратено съдебно производство?

Искане за провеждане на съкратено производство може да се направи от жалбоподателя.

Какви са начините и сроковете за отправяне на такова искане?

Искането за провеждане на съкратено съдебно производство може да се направи:

 • С жалбата срещу наказателното постановление (като в този случай съдът призовава само страните по делото и не провежда разпити на свидетели);

 • В съдебно заседание.

Искането може да се отправи най-късно до даване на ход на съдебното следствие.

Определение на съда

При отправяне на искане за провеждане на съкратено съдебно производство, съдът постановява нарочно определение, както следва:

В случай че е налице признание на нарушителя, с определението си съдът обявява, че при постановяване на решението ще ползва признанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление.

В случай че не е налице признание на нарушителя, с определение обявява, че при постановяване на решението ще приема за установени фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление.

С оглед на направеното искане и определението на съда, с което същото се уважава, в съкратеното производство не следва да се извършва съдебно следствие.

Правомощия на съда

С Решението си, издадено вследствие на провеждане на съкратено съдебно производство, съдът може да:

 • Измени наказателното постановление, като:
 1. намали размера на наложеното административно наказание или да го замени с по-леко по вид;

 2. намали размера на наложената имуществена санкция;

 3. отмени или измени наказателното постановление в частта относно прилагането на отнемане на вещи в полза на държавата или разпореждането с веществените доказателства, както и в частта относно наложено друго по вид административно наказание, наред с глобата, ако има такова;

 4. намали или увеличи размера на обезщетението;

 • Потвърди наказателното постановление;

 • Отмени наказателното постановление и да прекрати административнонаказателното производство, когато това е предвидено в закон.

В мотивите на решението съдът приема за установени фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление, като се позовава на направеното признание (ако има такова) и на доказателствата, които го подкрепят.

По отношение на това производство се прилагат общите правила на ЗАНН, с изключение на материите (разгледани по-горе), уредени изрично с оглед спецификите на съкратеното съдебно производство.

Горното има за цел да информира и не представлява правен съвет.

Очаквайте още публикации по темата във връзка с промените в ЗАНН.

Ако желаете да сте сред първите, получили сборник с практическа информация относно промените в ЗАНН, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Dec 20, 2021

Filled under Publications