act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Прекратяване на договор с мобилен оператор при вдигане на цената – възможно ли е без неустойка?

Предвид обявеното намерение за увеличение на цените на месечните абонаментни такси за мобилни услуги от "А1 България" ЕАД и "Теленор България" ЕАД преди Коледа, изготвихме кратък материал относно възможността за прекратяване на договор с мобилен оператор от страна на абоната (крайния ползвател), като терминът обхваща и физически и юридически лица.

Важно е да знаете, че:

  • Договорите се прекратяват по начина, указан в тях, и този ред не трябва да противоречи на задължителните разпоредби на секторното законодателство.

  • Едностранни промени в общите условия, при които мобилният оператор предоставя услугите си, и които не са в изключителен интерес на абоната, дават право на абоната да прекрати договора си предсрочно, без да дължи неустойка.

  • Обаче, не всяка промяна в съществените условия на услугата, предоставяна от мобилния оператор, е едностранно изменение общите условия, даващо право да ползвателя да излезе предсрочно от договора си с мобилния оператор, без да дължи обезщетение.

В България масовата практика е ползвателите на електронни съобщителни услуги да са обвързани от договор с мобилния оператор, сключен при общи условия, уреждащи по-подробно правилата за предоставяне на услугата. Договорките не следва да противоречат на задължителните правила на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). С ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. ЗЕС претърпя значителни изменения, които имплементират правилата на Европейския кодекс за електронните съобщения в местното законодателство.

Съществен елемент от всеки договор за мобилни услуги е цената, т. нар. месечна абонаментна такса, по която двете страни трябва да имат съгласие. Договорът се сключва като срочен (първоначално за 2 години) и само при изрично съгласие на абоната може да бъде продължен за още една година. След изтичане на срока, договорът става безсрочен.

Крайният ползвател има право да прекрати безсрочен договор по всяко време с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки и допълнителни разходи за това, с изключение на сумите, дължими за услугата през периода на предизвестието. При срочен договор, когато крайния ползвател има правото на законово основание да прекрати договора преди края на договорения срок, крайният ползвател не дължи друга компенсация, освен за запазеното субсидирано крайно устройство (например мобилен телефон, получен при сключване на договора).

Такова законово основание за предсрочно излизане от договора може да бъде неблагоприятна едностранна промяна на общите условия, предложена от мобилния оператор, ето защо телекомът е длъжен да даде на абонатите си предизвестие за изменение в общите условия поне 1 месец предварително. Допълнителни и съпътстващи услуги, включително изплащане на лизингови вноски за ползване на крайно устройство не са включени в анализа.

Всички промени в общите условия, предложени от доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, различни от междуличностните съобщителни услуги без номерà, които не са в полза на крайния ползвател, например по отношение на таксите, тарифите, следва да дават право на крайния ползвател да прекрати договора си, без да дължи обезщетение.

Правото на крайния ползвател на прекратяване на договора не се признава само ако мобилният оператор е в състояние да докаже, че всички промени са изключително в полза на крайния ползвател или са от чисто административен характер, без да оказват отрицателен ефект върху абоната.

Индексацията на месечната абонаментна такса от страна на мобилния оператор винаги ли представлява едностранно изменение на общите условия?

Индексацията на цената не винаги представлява едностранно изменение на общите условия, даващо право на абоната да прекрати договора без неустойка. В общите условия на трите големи мобилни оператора в България се съдържат клаузи, които дават право на телекомите да променя цените едностранно при определени предпоставки предвидени в ЗЕС или по взаимно съгласие с клиента. В някои от общите условия е включен изричен текст за правото на доставчика на електронни съобщителни услуги да индексира цените веднъж годишно с обявения от Националния Статистически Институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени, по начина и за периода, посочен в общите условия.

По конкретно относимите текстове от общите условия са: чл. 23, чл. 23.2 от Общи условия за взаимоотношенията между "А1 България" EАД и абонатите и крайните ползватели на обществените мобилни наземни мрежи на "А1 България" ЕАД (в сила от 05.05.2021 г); и чл. 22 от Oбщи условия на Tеленор България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на електронни съобщителни услуги.

По сходен казус, свързан с индексация на тарифни планове на мобилния оператор, Съдът на Европейския съюз (СЕС) вече се е произнесъл, макар и преди приемането на Европейския кодекс за електронни съобщения. По дело C 326/14 (Verein für Konsumenteninformation срещу A1 Telekom Austria AG) СЕС стига до извода, че:
"когато измененията са въведени в изпълнение на клауза за актуализация на тарифите, съдържащи се в общите договорни условия, прилагани от предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги, при положение че посочената клауза предвижда, че тази актуализация е функция на обективен индекс на потребителските цени, определян от публична институция — те не съставляват изменения в договорните условия, които предоставя на абоната правото да прекрати едностранно договора си без заплащането на неустойки".

Мога ли да прекратя договора си с мобилния оператор, ако последният повиши цената на база уговорена в общите условия индексация, почиваща на обективен индекс?

Да, можете да прекратите договора си, но като държите сметка за това дали договорът е срочен или безсрочен, на първо място и на второ място, проследите уредбата за прекратяването и изплащането на обезщетения, уговорени в договора и приложимите общи условия.

Ако договорът е станал безсрочен, абонатът може да го прекрати след едномесечно предизвестие без заплащане на неустойка.

Ако договорът е срочен, възможност за индексация на цената (напр. с потребителския индекс обявен от НСИ) е вече уговорена в общите условия (върху които сте се съгласили при сключване на вашия договор) и мобилният оператор наложи промяната именно по уговорения начин и за уговорения период, неговото поведение няма да представлява едностранно изменение на общите условия, което ви дава право да прекратите предсрочно договора си без заплащането на неустойка (ако такава е уговорена).

По този повод в съобщение на сайта си от 23.12.2021 г., налично тук, Комисията за защита на потребителите напомня на потребителите, че имат право да прекратят предсрочно договорите си, като могат да им бъдат начислени неустойки не повече от три месечни абонаментни такси в стандартен размер, съобразно техния план, както и съответните отстъпки, ако използват или са закупили устройства от мобилния оператор.

Ако обаче мобилният оператор не упражни индексацията на цената, по договорения начин, поведението може да се тълкува като едностранно изменение на общите условия, което не е в изключителен интерес на абоната, даващо право на последният да прекрати договора си без неустойка съгласно чл. 230, ал. 2 от ЗЕС.

Също така е добре да знаете, че поне 1 месец след прекратяването на договора с мобилния оператор имате право на преносимост на използвания номер, освен ако изрично не сте се отказали от това право.

Настоящата статия не представлява конкретен правен съвет. За конкретен правен съвет, с оглед вашия казус, моля обърнете се към екипа на KDBMLaw, като ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Материалът е подготвен преди Комисия за защита на потребителите да публикува на сайта си заповеди, с които забранява на "А1 България" ЕАД и "Теленор България" ЕАД да прилагат ред за индексиране на цените, който не е предвиден в договорите, като КЗП обяви конкретния ред, който иска да приложат "А1 България" ЕАД и "Теленор България" ЕАД (актуализация с индекса за две години от 2020 и от 2021 г.) като нелоялна търговска практика по см. на чл. 68г, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

VIVACOM не е обявила намерение за индексация на цените на мобилните услуги, макар че в общите им условия има текст за възможност за актуализиция на цените с потребителския инфлационен индекс - чл. 114.1 от Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.

Published on Jan 07, 2022

Filled under Publications

About the author

Stanimira Hristova

I have been practising law since 2008. My kickoff start was in energy sector where I gained solid knowledge of renewables (with focus on interconnecting procedures, offtake, energy supply and consumption agreements), being involved in every step of the investment process.

Read more