act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Извънреден труд – какво трябва да знаят работодателите

Ако сте работодател, който желае да разбере повече за извънредния труд, този материал е за Вас. В него ще разберете:

 • Какви са предпоставките за предоставяне на извънреден труд и кога той е забранен;

 • Могат ли служителите да извършват извънреден труд без Ваше изрично нареждане; както и

 • Как следва правилно да отчитате извънредния труд.

I. Какви са предпоставките за извънреден труд?

Извънреден труд е трудът, положен от служител извън редовното му работно време, установено с трудовия му договор. Извънреден труд може да се полага:

 • по разпореждане на работодателя;

 • със знанието и без противопоставянето на работодателя (или съответния ръководител на служителя).

Съгласно Кодекса на труда ("КТ" или "Кодекса") извънредният труд е забранен. Налице са изключения от тази забрана при наличие на изрично изброените в Кодекса предпоставки, а именно:

 • за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;

 • за извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, в законово изброени хипотези;

 • за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;

 • за извършване на неотложни обществено необходими работи;

 • за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;

 • за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;

 • за извършване на усилена сезонна работа.

Най-често срещани от гореизброените хипотези са довършване на започната работа и извършване на усилена сезонна работа.

Предвид гореизложеното, работодателят не може да застави служителя да извършва след работното си време започната работа, за която няма пречка да бъде извършена през работното му време на следващия работен ден.

Друго ограничение, за което е важно да знаете, е, че за работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява полагане на извънреден труд.

Също така, с индивидуалния трудов договор може изрично да се изключи възможността за полагане на извънреден труд.

II. Могат ли служителите да извършват извънреден труд без Ваше изрично нареждане?

Служителите могат да полагат извънреден труд, дори в случай че не е налице изрична заповед на работодателя за това на някое от горепосочените основания.

Това обаче може да бъде извършено единствено със знанието и без противопоставянето на работодателя (или прекия ръководител на служителя). Предвид това, за да извърши Ваш служител извънреден труд без Ваше нареждане, за който ще дължите заплащане, следва да сте узнали за извършването му и да не сте се противопоставили на това.

Нещо повече, възнаграждение за положен извънреден труд без противопоставяне на работодателя се дължи дори и в случаите, в които не са налице законовите предпоставки за полагането му, изброени по-горе.

III. Как следва правилно да отчитаме извънредния труд?

В случай че е налице някоя от предпоставките за полагане на извънреден труд от Ваш служител, следва да отчете правилно извършването му.

Извънредният труд се отчита посредством водене на специална книга за целта. Положеният извънреден труд от служители на работодателя през всяка календарна година следва да се отчита и пред инспекция по труда до 31 януари на следващата календарна година.

Въпреки това, дори работодателят да не отчете (или да не отчете правилно) положения от служител извънреден труд, служителят има право да претендира дължимото за това възнаграждение пред съд.

В тази хипотеза, в тежест на служителя е да докаже, че е полагал извънреден труд и размера на дължимото му за това възнаграждение. Най-използваните в практиката способи за това са свидетелски показания (често на други настоящи или бивши служители на работодателя) и съдебно-счетоводна експертиза.

Вземанията на служителите за положен извънреден труд се погасяват с 3-годишна давност.

Тази статия е с цел да информира, не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност. Ако имате въпроси, свързани с темата, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Jul 05, 2022

Filled under Publications