act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Законодателни промени улесниха режима за издаване на Синя карта на ЕС

На 19.01.2023 г. Народното събрание на Република България прие промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ("ЗТМТМ") и Закона за чужденците в Република България ("ЗЧРБ"), свързани с опростяване на процедурата по издаване на "Синя карта на ЕС" ("Синя карта"). Те целят улесняване на достъпа до пазара на труда на висококвалифицирани специалисти, които са граждани на страни извън Европейския съюз ("ЕС"), и адаптиране на европейските тенденции за привличане на експерти от трети страни.

Ако желаете да бъдете сред първите, запознали се с промените, то този материал е за Вас. В него ще откриете резюме на ключовите изменения в правната уредба, а именно:

• Ново понятие за "висока професионална квалификация";
• Подаване на документи по електронен път;
• Издаване на Синя карта на лица, на които е предоставена международна закрила;
• Дистанционна работа и командироване на притежатели на Синя карта;
• Свободна смяна на работодателя, възможност за упражняване на дейност като самостоятелно заето лице и мобилност на притежателите на Синя карта;
• Други изменения.

1. Коя квалификация е "висока професионална"?

"Висока професионална квалификация" означава квалификация, която е удостоверена с доказателство за придобито висше образование или за висока степен на професионални умения.

С измененията на изискванията за достъп до пазара на труда в страната е необходимо чужденецът да притежава висока професионална квалификация, която вече може да се удостовери по различен начин:

 Придобито висше образование;
 Издаден от компетентен орган официален документ, свидетелстващ за знания, умения и компетентности, сравними с придобито висше образование;
 Знания, умения и компетентности, удостоверени чрез такъв документ, за поне пет години професионален опит на равнище, сравним с придобито висше образование.

Необходимите удостоверителни документи ще са различни в зависимост от длъжността, която чужденецът ще заема.

2. Подаване на документи и "временен адрес"

Приетите от Народното събрание изменения дават възможност на заявителите за издаване на Синя карта да подадат своето заявление по електронен път в дирекция "Миграция" или при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. В духа на нововъведението се допуска и подписването на документа с квалифициран електронен подпис.

Редом до термина осигурено жилище се въвежда и "временен адрес", който заявителят може алтернативно да посочи като място, което обитава, при подаване на своето заявление. Под "временен адрес" следва да се разбира мястото на настаняване, на което чужденецът пребивава временно, или адресът на месторабота, посочен в трудовия договор, който чужденецът ползва като временен.

3. Издаване на Синя карта при предоставена международна закрила

Разширява се кръгът от лица, които могат да искат издаването на Синя карта – освен лица, отговарящи на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост (и притежаващи някой от документите, изброени в чл. 33к., ал. 1, т. 1, б. "а" – "д" от ЗЧРБ), заявители могат да бъдат и чужденци, които отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост и на които е предоставена международна закрила в България или държава-членка на ЕС.

4. Дистанционна работа и командироване на притежател на Синя карта

Предвид динамиката в условията на полагане на труд и тенденциите на пазара на труда се предвижда възможност привлечените служители да работят и дистанционно, ако са на територията на страната. В тази хипотеза работодателят следва незабавно да уведоми дирекция "Миграция".

С нови разпоредби в ЗТМТМ се предвижда притежателите на Синя карта да могат да бъдат командировани в държава-членка на ЕС за срок от 90 дни в рамките на период от 180 дни с цел извършване на конкретна служебна работа. Ограничението в периода не се прилага, когато лицето е командировано в рамките на предоставяне на услуги по реда на Кодекса на труда.

5. Свободна смяна на работодателя, възможност за упражняване на дейност като самостоятелно заето лице и мобилност на притежателя на Синя карта

Дава се възможност на притежателите на Синя карта след изтичане на първите 12 месеца полагане на висококвалифициран труд да сменят свободно своя работодател, като за промяната новият работодател следва да уведоми Агенцията по заетостта.

Вече се допуска чужденците да упражняват дейност на свободна практика за срока на пребиваване, за която няма да се изисква допълнително съгласие от работодателя или Агенцията по заетостта. Важно условие е тази дейност да има допълнителен, а не основен характер, и да се упражнява паралелно с основната дейност на лицето при българския работодател.

Друго нововъведение е, че ЗЧРБ вече предвижда, че чужденец, притежател на валидна Синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка, упражняващ правото си на краткосрочна или дългосрочна заетост в България, може свободно да влезе в България на това основание.

6. Други изменения

Въведен бе и нов срок на валидност на Синята карта. Тя вече ще се издава за срок от 5 години, но не по-кратък от 24 месеца. Когато срокът е по-кратък от минималния размер, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, но не повече от 24 месеца.

Срокът на трудовия договор се прие да бъде не по-кратък от 6 месеца. За сравнение досегашният срок беше 12 месеца.

Приет бе и текстът, съгласно който брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, следва да бъде не по-малко от 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България.

Този материал е изготвен с информационна цел, не претендира за изчерпателност и не представлява правен съвет. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Jan 20, 2023

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more